La­der opp til kamp med bøs­ser

Amazon-jen­te­ne er ikke bare opp­tatt av fot­ball, de øns­ker også å ta et sam­funns­an­svar. Nå går de sam­men med Grim­stad de­mens­for­ening, i kam­pen mot de­mens.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - DEMENSUKA 2017 b An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Iføl­ge na­sjo­nal­for­enin­gen for folke­helse, har over 77.000 nord­menn i dag de­mens. Syk­dom­men ram­mer ofte eld­re, men det er også man­ge unge som får syk­dom­men.

I nes­te uke er det de­mens­uke i Nor­ge, og Amazon-jen­te­ne øns­ker å gjø­re en sam­funns­inn­sats for at det skal kun­ne fors­kes mer på syk­dom­men, som ram­mer så man­ge.

Bøsse­ba­ere­re før kamp­start

Til hel­gen skal de der­for sam­le inn pen­ger ved å gå med bøs­ser i byen, og når Uraedd er mot­stan­der på Le­ver­myr, vil det va­ere gra­tis å kom­me inn på kam­pen, men det opp­ford­res til å hel­ler gi litt pen­ger til de­mens­for­enin­gen. Se­rie­for­enin­gen for kvinne­fot­ball har inn­gått et sam­ar­beid med na­sjo­nal­for­enin­gen for folke­helse, og det er de som har opp­ford­ret lo­ka­le fot­ballag til å bi­dra i de­mens­ak­sjo­nen som går av sta­be­len 18. til 24. sep­tem­ber.

– Jeg tok kon­takt med styre­le­der i Amazon, Per Ei­rik Heim­dal, og spur­te om de kun­ne ten­ke seg å va­ere med, og det sy­nes han var vel­dig kult. Han tok det opp med sty­ret sitt, og de var vel­dig po­si­ti­ve, så nå skal Amazon-jen­te­ne bi­dra, for­tel­ler Jor­unn Fi­s­kaa, som er le­der i Grim­stad de­mens­for­ening.

Lør­dag klok­ken 11 vil der­for Amazon-spil­ler­ne va­ere på plass på Od­den­sen­te­ret og i byen for å sam­le inn pen­ger til de­mens­ak­sjo­nen, og det gjør de fak­tisk bare ti­mer før de spil­ler en vik­tig se­rie­kamp mot Uraedd.

– Det er utro­lig flott at de stil­ler opp for oss på den­ne må­ten. Jeg er full av be­und­ring for den gjen­gen der, sier Fi­s­kaa.

Pen­ger til lo­kal­sam­fun­net

Hun for­tel­ler at 70 pro­sent av inn­tek­te­ne går til forsk­ning, mens de res­te­ren­de 30 pro­sen­te­ne vil va­ere mid­ler som Grim­stad de­mens­for­ening kan søke på å få for å stel­le i stand hyg­ge­li­ge ar­ran­ge­men­ter. To gan­ger i året har de nem­lig et fag­lig ar­ran­ge­ment, mens de også stel­ler i stand et hygge­ar­ran­ge­ment til folk med de­mens og de­res på­rø­ren­de to gan­ger i året.

– Det er utro­lig flott at vi og Amazon kan stå sam­men mot Al­z­hei­mer og de­mens, sier Fi­s­kaa. Hun og res­ten av fore­nin­gen vil også sam­le inn pen­ger den kom­men­de uka.

– Vi hå­per folk i Grim­stad tar godt imot både oss og ikke minst Amazon-jen­te­ne når vi går rundt, sier hun.

Grim­stad de­mens­for­ening mar­ke­rer demensuka med å del­ta på ut­de­lin­gen av de­mens­pri­sen i Aren­dal 20. sep­tem­ber, og se­ne­re i sep­tem­ber ar­ran­ge­rer de et fore­drag på Ber­ge gård, der alle er hjer­te­lig vel­kom­ne. Det er de­mens­ko­or­di­na­tor i Grim­stad kom­mu­ne, Bir­git­te Na­er­dal som skal hol­de fore­dra­get, som hand­ler om kom­mu­ni­ka­sjon.

Støt­ter hver­and­re

Per Ei­rik Heim­dal er styre­le­der i Amazon, og han sier at det var et lett valg å vel­ge å støt­te den­ne sa­ken, da de fikk spørs­må­let.

– Vi øns­ker jo å ska­pe opp­merk­som­het rundt kvinne­fot­bal­len, og hå­per at det å en­ga­sje­re seg i lo­kal­sam­fun­net også skal ska­pe pub­li­si­tet rundt oss. Vi sy­nes det er utro­lig fint å kun­ne hjel­pe en for­ening som det­te, og sam­ti­dig ska­pe blest rundt klub­ben vår og vise oss fram, sier han. I til­legg til inn­sam­lin­gen gir også Amazon en gra­tis kurs­kveld for på­rø­ren­de, der te­ma­et er de­mens. Folk inn­ad i klub­ben har fag­kom­pe­tan­se på om­rå­det.

– Hvor­for er nett­opp den­ne sa­ken så vik­tig for dere?

– Vi syns det er vik­tig å støt­te opp om for­mål som det­te, for­di de­mens er noe som kan ram­me alle, en­ten man får syk­dom­men selv, el­ler beste­for­eld­re, for­eld­re el­ler and­re na­ere får syk­dom­men, sier Heim­dal.

Mens Amazon-jen­te­ne støt­ter de­mens­for­enin­gen i Grim­stad, vel­ger de­mens­for­enin­gen å støt­te Amazon til­ba­ke.

– Vi i fore­nin­gen skal selv­sagt stil­le på kam­pen mot Uraedd klok­ka 14, og heie jen­te­ne fram. Det­te er kjempe­spor­ty jen­ter, og at en li­ten klubb som Amazon, som selv har lite mid­ler vel­ger å støt­te oss på den­ne må­ten de gjør, det er bare helt unikt. Vi gle­der oss til kamp, av­slut­ter Fi­s­kaa.

FOTO: PRI­VAT

KLA­RE TIL INN­SATS: Amazon-jen­te­ne og Grim­stad de­mens­for­ening sam­ar­bei­der. Lør­dag vil de sam­le inn pen­ger som både skal gå til forsk­ning, og til ak­ti­vi­te­ter for folk med de­mens og de­res på­rø­ren­de her i Grim­stad. Inn­sam­lin­gen gjør jen­te­ne i for­kant av kam­pen mot Uraedd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.