– Økt skatt ble feil sak

Det var full jubel på Høy­res valg­vake man­dag kveld. Tal­le­ne vis­te at Høy­re er størs­te par­ti i Grim­stad og fyl­ket. Svein Har­berg er sole­klart in­ne for fire nye år.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - VAL­GET 2017 bJa­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

– De fore­lø­pi­ge tal­le­ne er vel­dig bra, sier Tor­unn Ostad fra Høy­res valg­vake på Ty­hol­men man­dag kveld.

Da 67 pro­sent av stem­me­ne i Grim­stad var talt opp, vis­te de at Høy­re var størst med 27,4 pro­sent, 21,5 pro­sent til Ap og 18,3 til Frp.

– Her er det full jubel, Høy­re er størst i både Grim­stad og Aust-Ag­der, sier Ostad.

Svein Har­berg har der­med fått plass på Stor­tin­get for fire nye år.

– Blir vi størst i til­legg er det bare vel­dig moro. Det vik­tigs­te er å be­hol­de re­gje­rings­po­si­sjo­nen, det­te vi­ser at folk er for­nøyd med slik det er, sier Ostad.

Klar for nye år

Svein Har­berg er klar for å ta fatt på fire nye år på Stor­tin­get.

– Jeg er kjempe­for­nøyd, vi fikk et fan­tas­tisk re­sul­tat i Grim­stad, og et fan­tas­tisk re­sul­tat i Aust-Ag­der. Må­let var å bli i re­gje­rin­gen og det grei­de vi. Vi er vel­dig for­nøyd med val­get. Vi had­de et håp om at det skul­le bli bra, men det har va­ert mye usik­ker­het rundt val­get, sa­er­lig for­di man­ge par­ti­er vip­pet, og det gjor­de det eks­tra spen­nen­de, sier Svein Har­berg.

Har­berg er nå sik­ret fire nye år Stor­tin­get. Han for­tal­te til Adres­sa tid­li­ge­re at han ikke am­bi­sjo­ner om å bli stats­råd. Han un­der­stre­ker at am­bi­sjo­ne­ne er å gjø­re en god jobb.

– Jeg tar stil­ling til stats­råd om det skul­le bli ak­tu­elt. Men vi har en re­gje­ring som fun­ge­rer godt. Hvis Er­na spør om jeg vil gjø­re en an­nen opp­ga­ve så vil jeg vur­de­re det, sier Har­berg.

Nå ser han fram til litt ro­li­ge­re da­ger, før Stor­tin­get sam­les 1. ok­to­ber.

– Fore­lø­pig har det va­ert nok å sum­me seg og ryd­de i mail­bok­sen etter man­ge hek­tis­ke uker. Nå blir det dei­lig å ta noen da­ger hvor jeg skal gjø­re noe helt an­net. Det blir møte i den nye stor­tings­grup­pa tors­dag, men el­lers skal jeg gjø­re noe helt an­net frem­over. Jeg skal va­ere med på de mø­te­ne i Oslo som er, mens el­lers skal jeg sne­kre litt og va­ere litt på sjø­en og lade bat­te­ri­ene, sier Har­berg. For det har va­ert hek­tisk de sis­te uke­ne.

– Hele stor­tings­li­vet er kre­ven­de, og så er det eks­tra kre­ven­de rundt valg­kam­pen. Men det er også kjempe­spen­nen­de, og eks­tra mye spen­ning rundt et valg, sier Har­berg.

Trond Erik Bog­nø er Høy­res gruppe­le­der i kom­mune­sty­ret. Han er godt for­nøyd med re­sul­ta­te­ne.

– Jeg er godt for­nøyd med Høy­res re­sul­ta­tet på lands­ba­sis, og så er jeg glad for re­sul­ta­tet i Grim­stad, som vi­ser at vi er størst i Grim­stad, sier Bog­nø.

Det er fore­lø­pig ikke lagt opp til noen mar­ke­ring av val­g­re­sul­ta­tet for Høy­res del.

– Det er ikke snakk om noen spe­si­ell mar­ke­ring lo­kalt, men vi klap­per hver­and­re på skul­de­ren, og det har va­ert en fan­tas­tisk inn­sats av valg­kamp­le­der He­ge Er­land­sen. Hun har stått på som bare det, skry­ter Bog­nø.

Kristian Tønne­søl er le­der for Grim­stad Høy­re. Han bruk­te valg­da­gen til å lede Fri­voll valg­krets. Han var godt for­nøyd med re­sul­ta­tet.

– Vi er vel­dig godt for­nøyd i Grim­stad Høy­re, med å bli størst både i Grim­stad og AustAg­der. Valg­kamp­le­der har job­bet både dag og natt, og vi kun­ne vi ikke bedt om noe mer. Det var vik­tig å sik­re Svein Har­berg for fire nye år, det har va­ert Grim­stads sto­re mål, sier Tønne­søl.

JUBEL: Svein Har­berg har fått plass på stor­tin­get for fire nye år. Her sam­men med Tor­unn Ostad.

VALG­VAKE: Li­ne Ostad, Tor­unn Ostad, In­ger Mar­grethe, Vic­to­ria og Mat­hil­de Har­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.