Inviterer til buf­fé på Groos

Ung­dom­mer ved Fjaere ung­doms­sko­le inviterer til buf­fet på Groos som­mer­res­tau­rant.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - SKO­LE

Ele­ver fra 10. trinn ved Fjaere ung­doms­sko­le, er en god gjeng som sam­men med sine for­eld­re ar­ran­ge­rer en spen­nen­de Mat­fes­ti­val søn­dag 17. sep­tem­ber fra klok­ken 13 på Gro os som­mer­rest a rur anti Groo­se­vei­en.

Tred­je gang

Det­te er tred­je gang ele­ve­ne og for­eld­re har den­ne mat­fes­ti­va­len. Det har va­ert et vel­lyk­ket ar­ran­ge­ment som igjen har fris­tet til gjen­ta­kel­se, he­ter det i en presse­mel­ding.

– Ele­ve­ne ser­ve­rer buf­fet med et godt ut­valg av varm­ret­ter, kal­de ret­ter, sa­la­ter, des­ser­ter, kaf­fe/te og ka­ker. Her blir det noe for en­hver smak. Vi har nå gjort det­te to gan­ger før, og det har va­ert en stor suk­sess, sier ele­ve­ne. De to førs­te gan­ge­ne bruk­te de kan­ti­na på Fjaere ung­doms­sko­le.

– Den­ne gan­gen skal vi prø­ve Groos som­mer­res­tau­rant. Vi hå­per at man­ge tar søn­dags­tu­ren sin hit, frem­går det av presse­mel­din­gen.

Proff kokk på kjøk­ke­net

Ton­je, Sand­ra, Gui­lia­na og Yas­min for­tel­ler at de har en pro­fe­sjo­nell kokk på kjøk­ke­net: Ran­di Ja­cob­sen, som til dag­lig job­ber som kokk i Nord­sjø­en.

– Ran­di er kjent for sine dyk­ti­ge kokke­fer­dig­he­ter da hun blant an­net er ak­tiv på kjøk­ke­net på LIA klubb­hus. Det er for øv­rig 10 and­re voks­ne og 10 ung­dom­mer to­talt i sving den­ne søn­da­gen.

– Det­te er gøy, sier ung­dom­me­ne i for­bin­del­se med dug­na­der som skal gi et øko­no­misk bi­drag til tu­ren til Po­len og Tysk­land sam­men med Ak­ti­ve Freds­rei­ser i ok­to­ber.

– Vi hå­per det­te er noe alle kan set­te pris på – så kom til oss til søn­dag, sier ung­dom­me­ne.

SIST: Ele­ver og for­eld­re in­vi­ter­te sist til buf­fet i kan­ti­na på sko­len.

LAGER ISTAND: Ele­ve­ne Ton­je, Sand­ra, Gu­lia­na og Yas­min på Fjaere ung­doms­sko­le inviterer til mat­fest på Groos som­mer­res­tau­rant kom­men­de søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.