Blå­blått i Grim­stad

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

Re­gje­rin­gen Solberg tok

en ar­beids­sei­er i val­get. I Grim­stad gjor­de Høy­re og Frp det enda skar­pe­re enn på lands­plan og fikk til sam­men 45,4 pro­sent av stem­me­ne. Grim­stad-vel­ger­ne var åpen­bart ikke in­ter­es­sert i at de rødgrøn­ne skul­le ta over.

Selv om det

var en thril­ler av et valg, er end­rin­ge­ne i folks stemme­giv­ning over­ras­ken­de små her i kom­mu­nen sam­men­lig­net med for­ri­ge stor­tings­valg i 2013. Sen­ter­par­ti­et går mest frem med 3,1 pro­sent, men det er en sei­er uten ge­vinst – i den for­stand at Sp ver­ken blir re­pre­sen­tert fra Aust-Ag­der el­ler får plass rundt Kon­gens bord. Ven­st­re går mest til­ba­ke med 2,2 pro­sent og hav­ner un­der sperre­gren­sen i Grim­stad. Det er pa­ra­dok­salt for et par­ti som nor­malt gjør det skarpt i kom­mune­valg. Det er dess­uten verdt å mer­ke seg at Miljø­par­ti­et De Grøn­ne le­ve­rer på nivå med Ven­st­re.

Ar­bei­der­par­ti­et går kun

til­ba­ke 1,1 pro­sent i Grim­stad, men er langt sva­ke­re her i kom­mu­nen enn på lands­plan. Både Høy­re og Frp har mar­gi­nal til­bake­gang. Ver­ken uro i egne rek­ker (Frp) el­ler re­gje­rings­sli­ta­sje har gitt noe merk­bart ut­slag.

Grim­stad er en

KrF-kom­mu­ne og opp­når 13,2 pro­sent, som er tre gan­ger opp­slut­nin­gen på lands­plan der par­ti­et så vidt krab­bet over sperre­gren­sen. Uten nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad som første­kan­di­dat had­de det tro­lig sett langt ver­re ut. Kom­men­ta­to­re­ne pe­ker på at Ap har hatt en valg­kamp full av tab­ber, men KrF har om mu­lig ro­tet det enda mer til på riks­plan. Spe­si­elt i spørs­må­let om re­gje­rings­al­ter­na­tiv og -sam­ar­beid.

Det er in­ter­es­sant

å stu­de­re re­sul­ta­te­ne i valg­kret­se­ne. Der svin­ger for ek­sem­pel Ap fra 16,6 pro­sent i Land­vik til 25,9 på Fri­vold. Selv in­nen små geo­gra­fis­ke om­rå­der, kan de po­li­tis­ke for­skjel­le­ne va­ere sto­re. Men i sum be­står Grim­stad som en bor­ger­lig bas­tion.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.