Nå blir det jule­lys i traer­ne

For­mann­ska­pet sier ja til å be­vil­ge pen­ger til helt ny jule­gate­be­lys­ning.

Grimstad Adressetidende - - LEDER - Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Grim­stad min by har søkt kom­mu­nen om støt­te til et nytt opp­legg for jule­de­ko­ra­sjo­ner i sen­trum. For å ly­se opp i by­bil­det vil de både lys­set­te fle­re tra­er og pyn­te opp med man­ge and­re lys­kil­der i uke­ne før jul.

Det er hen­tet inn an­bud på det­te, og job­ben vil kos­te 179.000 kro­ner eks. mva. I til­legg kom­mer kost­na­der til opp­gra­de­ring av elek­trisk an­legg, kon­tak­ter m.m. samt ar­beid med å ta opp og ned be­lys­nin­gen.

Sa­ken has­tet hvis en skul­le rek­ke i be­stil­le, få le­vert og mon­tert ny be­lys­ning før jule­gate­åp­ning. Man­dag be­hand­let for­mann­ska­pet søk­na­den som en haste­sak, og po­li­ti­ker­ne ved­tok en­stem­mig å inn­vil­ge den. Slik ble ved­ta­ket:

1. For­mann­ska­pet be­vil­ger kr 100.000,- fra sen­trums­fon­det som til­skudd til Grim­stad Min By til inn­kjøp av ny jule­gate­be­lys­ning i sen­trum.

2. For­mann­ska­pet be­vil­ger inn­til kr 75.000,- fra sen­trums­fon­det til el-ar­beid og even­tu­elt an­net tek­nisk ar­beid for å leg­ge til ret­te for ny jule­gate­be­lys­ning i sen­trum.

– Ju­le­gave til byen

An­na Eli­se Svenne­vig tror den nye be­lys­nin­gen blir en flott opp­gra­de­ring av den tra­di­sjo­nel­le gran­bar­pyn­ten.

– Det­te er en ju­le­gave til byen. Må­let er at det skal gjø­re det tri­ve­li­ge­re å gå i ga­te­ne i den mør­ke års­ti­den. Vi har fått en del til­bake­mel­din­ger om at de tra­di­sjo­nel­le jule­ga­te­ne er for mør­ke. an­leg­get er dess­uten gam­mel­dags og i ferd med å bli ut­da­tert, og det er mye ar­beid med å rig­ge det til, sa hun til Adres­sa før sa­ken ble be­hand­let i for­mann­ska­pet.

Kjempe­godt ek­sem­pel

Når Adres­sa rin­ger Svenne­vig for å for­tel­le om ved­ta­ket, rea­ge­rer hun slik:

– Fan­tas­tisk! Det er kjempe­bra. Jeg sy­nes det er et kjempe­godt ek­sem­pel på hvor­dan vi kan sam­ar­bei­de med kom­mu­nen om by­ut­vik­ling. Jeg er Vel­dig for­nøyd med hånd­te­rin­gen og re­sul­ta­tet.

– Jeg er vel­dig glad for at det har gått så fort og at sam­ar­bei­det går så bra. Det er et godt ek­sem­pel på at sam­ar­beids­fo­ru­met kan fun­ge­re. Det var der vi tok det opp først. Der sit­ter sen­tra­le per­soner og skjøn­ner at noen ting må gå fort. Noen gan­ger må det jo det. Det er vel­dig bra.

Hun for­tel­ler at lys­an­leg­get al­le­re­de er be­stilt.

– Det er le­ve­rings­tid og alt som som gjør at vi måt­te va­ere ut i litt god tid, sier hun.

I til­legg til helt ny be­lys­ning, blir også selve jule­gate­pe­rio­den ut­vi­det i år.

– Jeg tror det er bra at vi ut­vi­der den pe­rio­den ly­se­ne skal hen­ge oppe. Ju­le­gr­an­ten­nin­ga skul­le va­ert førs­te søn­dag i ad­vent, men både på ini­tia­tiv fra oss og ord­fø­re­ren flyt­tes det en uke ut i no­vem­ber. Så hå­per vi å få det­te opp en uke før. Der­som alt klaf­fer, vil alt­så sen­trum ly­se opp på en helt ny måte midt i no­vem­ber.

– Ja, så sant vi kla­rer det. Det er jo en vel­dig mørk tid, så det gjør seg med lys, sier Svenne­vig.

LYST: Den­ne il­lust­ra­sjo­nen gir et inn­trykk av hvor­dan det kan bli med nye lys i traer­ne og på tvers av ga­te­ne i sen­trum.

GRANBAR: De tra­di­sjo­nel­le jule­ga­te­ne med granbar blir er­stat­tet med lys.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.