Eva­ku­er­te fra or­ka­nen «Ir­ma»

Stå­le Ege­nes og kona Ali­cia valg­te å eva­ku­ere fra hjem­met sitt i Tam­pa da or­ka­nen «Ir­ma» her­jet uten­for Flo­ri­da­kys­ten.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - VA­ER

Ege­nes, som er fra Grim­stad, har bo­satt seg i Tam­pa med sin ame­ri­kans­ke kone. Da han først fikk høre om «Ir­ma», tenk­te han «ja, ja, ikke noe å bry seg om». Men da de fikk høre at ka­te­go­ri 5-or­ka­nen had­de truf­fet Ba­ha­mas som den ster­kes­te or­ka­nen si­den 1992, be­gyn­te de to å ten­ke på eva­ku­e­ring.

– Vi dro hel­dig­vis på tors­dag, for på fre­dag var det man­ge som ang­ret på at de had­de blitt igjen el­ler ut­satt eva­ku­e­ring. Da var stor­men på vei rett gjen­nom Tam­pa og tra­fik­ken sto dønn stil­le. Folk be­gyn­te å for­la­te bi­le­ne sine og tok bei­na fatt, for­kla­rer Ege­nes.

De kjør­te knapt 150 kilo­me­ter til Or­lan­do hvor de fikk bo hos ko­nas on­kel, Nat. Han had­de tatt for­holds­reg­ler med så­kal­te ork­an­sik­re skod­der på vin­du­ene, samt ge­ne­ra­to­rer der­som strøm­men skul­le gå.

– På fre­dag had­de han hen­tet folk rundt om­kring og in­vi­tert dem inn til seg. Han var også rundt og fik­set ge­ne­ra­to­rer for eld­re i nabo­la­get. Rett og slett en her­lig fyr, sier Ege­nes.

Strøm­men for­svant

31-årin­gen var imid­ler­tid ald­ri ner­vøs for sin og ko­nas sik­ker­het før stor­men. Det var mer be­kym­rings­fullt med tan­ke på hu­set i Tam­pa hvor fle­re had­de ad­vart mot plynd­ring der­som man for­lot hu­set.

– Vi har hel­dig­vis ka­me­ra­er så vi kan føl­ge litt med, men etter hvert røk mo­bil­net­tet, så da ante vi ikke hva som fore­gikk hjem­me, for­tel­ler han.

Se­ne­re røk også strøm­men i Or­lan­do. Ikke len­ge etter­på ram­let et stort tre over hu­set de be­fant seg i.

– Vi var for­be­redt på at det­te kun­ne skje. Hel­dig­vis slapp vi mer dra­ma­tikk etter det.

Hjerte­sukk

Or­ka­nen svek­ket seg hel­dig­vis en del inn mot land i Flo­ri­da, og ska­de­ne ble ikke så vold­som­me som man først had­de fryk­tet. Hjem­me i Tam­pa kun­ne Ege­nes og kona fast­slå at alt had­de gått fint med hu­set.

– Det var godt, men ikke alle er like hel­di­ge som oss. Jeg hå­per det blir en stund til nes­te gang, men det som er så synd er at det­te tro­lig bare vil fore­kom­me of­te­re og of­te­re fram­over, sier Ege­nes, som av­slut­ter med føl­gen­de hjerte­sukk:

– Isen smel­ter og det ser ikke ut til at vi noen gang vil ta det på al­vor,

FOTO: PRI­VAT

EKTEPAR: Stå­le Ege­nes fra Grim­stad er gift med ame­ri­kans­ke Ali­cia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.