An­sat­te sette­råd­mann

Det er be­stemt hvem som skal tre inn for Tone Ma­rie Sol­heim Ny­bø når er­stat­nings­kra­vet fra vars­ler Rag­nar Hol­vik be­hand­les.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FOR­MANN­SKA­PET Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Hol­vik stod i fe­bru­ar frem som vars­ler i inn­kjøps­sa­ken i Grim­stad kom­mu­ne. Han har se­ne­re vars­let er­stat­nings­krav mot kom­mu­nen etter det han me­ner er ulov­li­ge og sys­te­ma­tis­ke gjen­gjel­del­ser.

I au­gust be­stem­te for­mann­ska­pet at en sette­råd­mann bur­de på plass for å be­hand­le sa­ken, og man­dag møt­tes for­mann­ska­pet på råd­hu­set for å dis­ku­te­re an­set­tel­se av en slik sette­råd­mann.

Ag­der­pos­ten meld­te 30. au­gust at det var Ri­sør-råd­mann Trond As­lak­sen som skul­le få job­ben som sette­råd­mann i sa­ken, men det­te vis­te seg å va­ere feil.

Fore­slo åtte kan­di­da­ter

Hol­vik og hans ad­vo­kat Birthe Erik­sen ar­gu­men­te­rer i et brev til kom­mu­nen for at en sette­råd­mann ikke bør kom­me fra re­gio­nen Grim­stad er en del av, el­ler fra nett­ver­ket rundt råd­mann Sol­heim. I bre­vet ar­gu­men­te­rer de for at det er vik­tig med en sette­råd­mann uten bin­din­ger til noen av par­te­ne

Bre­vet inne­hol­der åtte for­slag til kan­di­da­ter. Før for­mann­ska­pets møte man­dag kon­tak­tet ord­fø­rer Kjetil Glims­dal (KrF) dis­se for å se hvem som kun­ne ten­ke seg å ta job­ben, og han end­te da på Tron Bam­rud, fyl­kes­råd­mann i Akers­hus.

– Det ble en­stem­mig ved­tatt å spør­re ham, og han har jeg ringt til. Han har sagt ja til å ta det opp­dra­get. Det­te har jeg da med­delt til vår ad­vo­kat, og han har for­mid­let det til Hol­viks ad­vo­kat, sier Glims­dal til Adres­sa.

– Hvor­dan vil sa­ken be­hand­les vi­de­re nå?

– For­melt skal det­te stad­fes­tes av kom­mune­sty­ret 28. sep­tem­ber, men for ikke å mis­te tid set­ter vi i gang nå gans­ke umid­del­bart med hans ar­beid som sette­råd­mann i den sa­ken. Da er det vår ad­vo­kat som føl­ger opp med sette­råd­man­nen be­hand­lin­gen av er­stat­nings­kra­vet som er ret­tet mot kom­mu­nen, sier Glims­dal.

Han opp­ly­ser at sette­råd­man­nen også får også opp­dra­get med å iva­re­ta per­so­nal­an­svar og opp­føl­ging av syk­meld­te gjen­nom de or­di­na­ere mø­te­ne som skal va­ere mel­lom ar­beids­gi­ver og ar­beids­ta­ger.

Bam­rud har tid­li­ge­re va­ert råd­mann i San­de kom­mu­ne og Lø­ren­skog kom­mu­ne.

EN­STEM­MIG: Kjetil Glims­dal for­tel­ler at for­mann­ska­pet en­stem­mig ved­tok å spør­re Tron Bam­rud om å va­ere sette­råd­mann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.