Snau­klipt om­rå­de på 160 mål

Et om­rå­de på hele 160 mål nord for Mor­holt har blitt snau­klipt. Iføl­ge grunn­ei­er er det ver­ken snakk om bo­lig­felt el­ler an­nen byg­nings­mas­se, kun van­lig skogs­drift.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - SKOGS­DRIFT Øystein Bjerke­strand

Det star­tes sta­dig nye ei­en­doms­pro­sjek­ter i kom­mu­nen. Man­ge har der­for tatt en eks­tra titt på om­rå­det til ven­st­re når man kjø­rer for­bi Sør­lands­lis­ten sør­over på E18. Et stort felt med tra­er har blitt hog­get, og etter­som det er i naer­he­ten av bo­lig­pro­sjek­te­ne ved Lille­myr, na­er­me­re Hol­vi­ga og Øs­ter­hus, har fle­re lurt på om det skal byg­ges yt­ter­li­ge­re et bo­lig­om­rå­de.

Men i kom­mu­nen var det in­gen som kjen­te til kon­kre­te pla­ner for det­te om­rå­det

– Det er re­gu­lert for bo­li­ger nord­øst for det­te om­rå­det, men ikke der, sier Hei­di Sten-Hal­vor­sen, en­hets­le­der i plan­av­de­lin­gen i Grim­stad kom­mu­ne.

Iføl­ge Kart­ver­ket he­ter den lil­le åsen på ei­en­dom­men Ru­va­heia. Det er kan­skje nett­opp det fak­tum at hog­sten har blitt gjort på en li­ten ås, som gjør at fle­re har trodd det skul­le kom­me bo­li­ger der.

Grunn­ei­er­ne, Jon Kjetil, Nils Kristian og Åse Ma­rie Gauslaa, av­kref­ter over­for Adres­sa at det er snakk om et ei­en­doms­pro­sjekt.

– Det er kun snakk om van­lig hogst av skog som var klas­si­fi­sert som me­get hugst­mo­den av AT Skog. Det had­de ikke va­ert drift i den­ne sko­gen på 40 år, og var der­for hugst­mo­den og vel så det, sier Nils Kristian Gauslaa.

Han for­tel­ler vi­de­re at om­rå­det er på rundt 160 mål.

FOTO: JOHNNY FOSS

VAN­LIG HOGST: Den røde rin­gen vi­ser om­rå­det som er hog­get nord for Mor­holt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.