Ele­ver hed­ret med me­dal­jer

Som takk for god inn­sats un­der skole­val­get, van­ket det me­dal­jer til ele­ve­ne fra Drott­ning­borg un­der KrFs valg­vake på Ty­hol­men.

Grimstad Adressetidende - - VALGET 2017 - STOR­TINGS­VAL­GET Yt­ter­vik

– De har gjort en utro­lig god inn­sats un­der skole­val­get, for hele fyl­ket, i til­legg til at de har va­ert med på stand og stått på gjen­nom valg­kam­pen, sier Ter­je Ei­kin (KrF), vara­ord­fø­rer i Aren­dal. Un­der KrFs valg­vake på Ty­ho­len man­dag kveld, ble ele­ve­ne satt pris på. Me­dal­je­ne var av sjo­ko­la­de, og i til­legg fikk ele­ve­ne stor ap­plaus, he­der og aere.

– Det ble ab­so­lutt tatt godt i mot, sier Ei­kin. Det ble en spen­nen­de kveld for par­ti­et, klok­ken na­er­met seg 22.30 var det fort­satt vel­dig spen­nen­de.

– Kom­mer vi over sperre­gren­sa na­sjo­nalt, da kom­mer Kjell In­golf Rop­stad inn. Han kjem­per om ut­jev­nings­man­dat, sier han. Se­ne­re på kvel­den ble det klart at Rop­stad had­de kap­ret ut­jev­nings­man­da­tet i Aust-Ag­der.

ME­DAL­JER: F.v. May Alet­te Col­bjørn­sen, Had­le Ras­mus Bjuland, Lars Jo­han Hen­rik­sen, Kon­rad Hel­lie­sen, Kris­tof­fer Ur­stad, Ma­rie We­y­dahl, Be­ne­dik­te Saur, Kris­ti­na Hof­set Lar­sen, Si­mon Ryd­land og Thea Ei­kin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.