Inviterer til kake for å fei­re

Valg­kamp­le­der Le­ne Lange­myr er stor­for­nøyd med man­dags­kvel­den. Tors­dag inviterer par­ti­et til kake på råd­hu­set.

Grimstad Adressetidende - - VALGET 2017 - VAL­GET 2017

– Vi er kjempe­for­nøyd. Vi gikk frem i 9 av 15 kom­mu­ner, i Fro­land fikk vi over 22 pro­sent, og i Aren­dal over to pro­sent over lands­snit­tet. I Grim­stad had­de vi en li­ten til­bake­gang, men ikke noe be­mer­kel­ses­ver­dig, vi had­de fort­satt over 18 pro­sent. Sam­ti­dig vil vi gra­tu­le­re Høy­re med et vel­dig godt valg, som det størs­te i Grim­stad, sier Lange­myr.

Det vik­tigs­te for Frp var å sik­re seg et di­rekte­man­dat.

– Det vi­ser seg at vi lig­ger på staus quo si­den sist, og det er vi vel­dig for­nøyd med. Det har va­ert en vel­dig spen­nen­de valg­kamp, med mye rare me­nings­må­lin­ger opp og ned, mye spe­ku­la­sjo­ner, men det­te har vi egent­lig ig­no­rert og fo­ku­sert på po­lit­kk­ken vår. Vi har snak­ket om de sa­ke­ne Frp har gått til valg på. Lan­det går godt og det skal vi også prø­ve på de nes­te fire åre­ne, sier Lange­myr.

Inn på fast plass

Ås­hild Bruun-Gun­der­sen kom inn på stor­tin­get.

– Da spratt vi gull­champag­nen og had­de en fan­tas­tisk fei­ring, sier Lange­myr. Bru­unGun­der­sen har va­ert førs­te vara på stor­tin­get i pe­rio­den 20092013, men nå er det hen­nes førs­te fas­te pe­rio­de.

For å fei­re re­sul­ta­tet inviterer Grim­stad FrPp alle med­lem­mer og sym­pa­ti­sø­rer til å fei­re fire nye år i re­gje­ring.

Det­te mar­ke­rer de tors­dag etter­mid­dag, på råd­hu­set.

– Vi aner ikke hvor man­ge som kom­mer, men vi ser­ve­rer kake, kaf­fe, bol­ler, sier Lange­myr.

SPEN­TE: Ny­valgt stor­tings­re­pre­sen­tant Ås­hild Bruun-Gun­der­sen og hen­nes valg­kamp­le­der Le­ne Lange­myr un­der valg­va­ken man­dag kveld..

MENS DE VEN­TET: Mann og far til Ås­hild Bruun-Gun­der­sen løs­te quiz mens de ven­tet på tv-sen­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.