– Hvem drep­te so­pra­nen?

Mu­sik­kens Ven­ner åp­ner høst­se­son­gen med et mord­mys­te­ri­um av en kon­sert med tit­te­len «Hvem drep­te so­pra­nen?» tors­dag 21. sep­tem­ber.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - MU­SIK­KENS VEN­NER MVG/Jan Ol­sen

Rett før kon­ser­ten skal be­gyn­ne, fin­ner pia­nis­ten Ma­ri­ta so­pra­nen Ma­ren lig­gen­de død bak sce­nen. Og ikke nok med det, det ser ut til at hun er blitt drept. In­gen får for­la­te lo­ka­let før mord­mys­te­ri­et er løst, og pub­li­kum må hjel­pe til med å fin­ne ut av hva som er skjedd. Hvil­ke hen­del­ser det sis­te døg­net kan ha ført til det­te dra­ma­tis­ke ut­fal­let? Og hva om mor­de­ren fort­satt be­fin­ner seg i sa­len?

På norsk

Mu­si­ker­ne har valgt ut noen av de fi­nes­te og mor­soms­te san­ge­ne og arie­ne fra ope­ra, ope­ret­te og det klas­sis­ke re­per­toa­ret, og vi­ser dem fram slik pub­li­kum ald­ri har hørt dem før. Teks­te­ne har de dik­tet selv slik at de skal pas­se til his­to­ri­en, og alt syn­ges på norsk for at alle skal kun­ne bi­dra til å løse krim­gå­ten.

Det er duo­en Mardraum, be­stå­en­de av so­pran Ma­ren Myr­vold og pia­nist Ma­ri­ta Kjet­land Rab­ben, som står bak kon­ser­ten. Duo­en opp­sto ved Hoch­schule für Mu­sik i Frei­burg, Tysk­land i 2007, da Ma­ren og Ma­ri­ta som en del av mu­sikk­stu­die­ne spe­sia­li­ser­te seg på tysk lied­tra­di­sjon.

Mardraum opp­trer jevn­lig, og har et bredt re­per­toar. De hol­der kon­ser­ter, opp­trer på fes­ti­va­ler og blir book­et til uli­ke events. I 2015 had­de de pre­miere på krim­ope­ra­en «Hvem drep­te so­pra­nen?» un­der fes­ti­va­len Som­mer-Mel­bu, og si­den har den blitt vist både i vok­sen­ver­sjon på fes­ti­va­ler og operasa­lon­ger, og i barne­ver­sjon for Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken i Hed­mark. Duo­en er nå i start­fa­sen av å pro­du­se­re en baby­ope­ra for de al­ler mins­te med ar­beids­tit­te­len «Ba­byBach».

An­ner­le­des fore­stil­ling

Ma­ren Myr­vold har bachelor i klas­sisk ut­øven­de sang fra Insti­tutt for mu­sikk ved NTNU i Trond­heim og Hoch­schule für Mu­sik i Frei­burg i Tysk­land, og mas- ter med for­dyp­ning i ope­ra fra Insti­tutt for mu­sikk og dans ved Uni­ver­si­tet i Stav­an­ger.

Ma­ri­ta Kjet­land Rab­ben er pia­nist med mas­ter­grad fra NTNU i Trond­heim, bachel­or­grad fra Grieg­aka­de­mi­et i Bergen og Hoch­schule für Mu­sik i Frei­burg.

Mu­sik­kens Ven­ner øns­ker vel­kom­men til en fest­lig, og kan­skje litt an­ner­le­des fore­stil­ling som har høs­tet stor ap­plaus rundt om i lan­det.

Tors­dag 21. sep­tem­ber er da­gen, og ste­det er som van­lig Grim­stad råd­hus. Og, pub­li­kum skal slip­pe å løse mys­te­ri­et ale­ne, vi får hjelp av blant and­re Purcell, Grieg, Weill og Puc­ci­ni. In­struk­tør for fore­stil­lin­gen er Li­ne Foug­ner Chris­ten­sen.

FOTO: PRI­VAT

KONSERTMORD: Mardraum be­står av so­pran Ma­ren Myr­vold og pia­nist Ma­ri­ta Kjet­land Rab­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.