– Her har man vir­ke­lig alt man tren­ger

Fre­dag kveld blir det of­fi­si­ell åp­ning av fri­idretts­hal­len. Hele Sø­rild gle­der seg stort, og tid­li­ge­re og mange­årig lands­lags­tre­ner i fri­idrett, Olav Mag­ne Tvei­tå, gle­der seg med dem.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - HALLÅPNING b An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Det er en utro­lig flott hall, og den kom­mer til å bli et sam­lings­punkt for hele Sør­lan­det. Jeg lik­te spe­si­elt godt at det var en lang løps­stri­pe på si­den, slik at ut­øver­ne fak­tisk kan tre­ne på 100 me­ter her, sier han.

– Og ikke minst lik­te jeg at det ikke er så hardt tre­nings­dek­ke her. Har man det er ut­øver­ne mer dis­po­ner­te for ska­der, så det er vel­dig fint at de har tenkt på det, leg­ger han til

Tvei­tå ble lands­lags­tre­ner på 90-tal­let, og tren­te de bes­te ut­øver­ne i lan­det, blant and­re Jay­su­ma Saidy Ndure og Ezin­ne Ok­pa­raebo, helt fram til RioOL. Tre­ne­ren me­ner Sø­rild har gjort en sva­ert gjen­nom­tenkt jobb med hal­len.

– Her har man vir­ke­lig alt man tren­ger. Ofte er det slik at man ser be­ho­vet en stund etter at man har tatt en hall i bruk, men jeg tror den­ne hal­len vil fun­ge­re kjempe­bra. De har fått til sva­ert mye, på et lite are­al, skry­ter han.

Fle­re i nor­ges­top­pen

Tvei­tå sy­nes det var bra at den­ne re­gion­hal­len hav­net i Grim­stad, og ikke i Kris­tian­sand slik man­ge øns­ket.

– Jeg me­ner det var helt na­tur­lig at hal­len hav­net i Grim­stad. Sø­rild har va­ert den le­den­de klub­ben i lands­de­len i fle­re år, og det er her de størs­te ta­len­te­ne har va­ert i det sis­te. Det er i Grim­stad be­ho­vet for en slik hall har va­ert størst, sier han.

Ni­vå­et i Norsk fri­idrett, sa­er­lig på de kor­te distan­se­ne og i tek­nis­ke øvel­se­ne har bed­re seg be­trak­te­lig de sis­te åre­ne. Tvei­tå me­ner at det er på grunn av at det er bygd fle­re fri­idretts­hal­ler de se­ne­re åre­ne.

– På som­mer­en tre­ner man nok­så lett si­den d eter kon­kur­ranse­se­song, og man tre­ner mye tek­nikk. Det er om vin­te­ren den grunn­leg­gen­de, vik­ti­ge tre­nin­gen blir gjort, og da nyt­ter det ikke å kun tre­ne uten­dørs skal man bli god i vis­se øvel­ser, sier han.

– Vi får kan­skje ikke fle­re Sør­lands-ut­øve­re i ver­dens­top­pen ved å ha en slik hall her, men jeg er helt sik­ker på at vi får fle­re i nor­ges­top­pen i alle fall, sier man­nen, som nå bor i Hor­nes, og er tre­ner og le­der i Otra IL.

Åpent hus

I mor­gen, fre­dag, blir det of­fi­si­ell åp­ning av hal­len, og det er tra­velt for Sø­rild før åp­nin­gen.

– Nå prø­ver vi å få hal­len klar. Stor­skjer­men skal opp, tid­ta­ker­an­leg­get kom­mer på tors­dag, det skal vas­kes, og vi prø­ver å få på plass de sis­te de­tal­je­ne. Vi får ikke styrke­rom­met vårt helt klart, men el­lers prø­ver vi å kom­me i mål. Det her er et stort løft for en li­ten klubb, sier Søl­vi Mein­seth.

Fre­dag er det alt­så åp­ning, og Sø­rild inviterer til en stor­slått mar­ke­ring.

– Halv fem åp­ner vi dø­re­ne, og da hå­per vi folk kom­mer for å se på hal­len vår. Det vil bli ak­ti­vi­tet i de fles­te rom­me­ne her. Vi i Sør ild skal vise­fram hva vi hol­der på med, stu­dentidretts­la­ge­tvil ha ak­ti­vi­tet i fler­bruk som­rå­det, Fri skis og Svett is vil ha step og spin­ning her, og ka­rate­klub­ben og klatre­klub­ben vil vise hva de hol­de på med i sine rom, sier Mein­seth.

Snor­klip­ping, mu­sikk og fest

Etter­på blir det of­fi­si­ell åp­ning med mu­sikk fra Grim­stad mu­sikkorps, ord­fø­re­ren skal klip­pe sno­ren, og så er det til slutt fest for 80 gjes­ter.

– Vi har en egen fest­ko­mi­té som har job­bet med selve fes­ten, men det vil bli ta­ler, hils­nin­ger, god mat og drik­ke. Vi får blant an­net be­søk av re­pre­sen­tant fra Nor­ges Fri­idretts­for­bund, og så kom­mer det selv­sagt be­søk av re­pre­sen­tan­ter fra Vei­dek­ke, Spare­ban­ken Sør og and­re som har va­ert tungt in­ne i pro­sjek­tet, sier Mein­seth.

Ikke i gang ennå

Selv om hal­len har va­ert klar en stund, har ikke Sø­rild hatt en of­fi­si­ell førs­te tre­nings­økt ennå. Se­son­gen er nett­opp over, og ut­øver­ne har til nå trent uten­dørs. Nå har de seg en vel­for­tjent fe­rie, før de star­ter for fullt igjen etter høst­fe­rien. Noen av ut­øver­ne har li­ke­vel tes­tet hal­len så smått, når for ek­sem­pel va­e­ret har va­ert håp­løst ute.

– Ut­øver­ne gle­der seg vel­dig til å tre­ne her til vin­te­ren. De ser fram til å all­tid ha gode tre­nings­for­hold, og til å ikke måt­te ha al­ter­na­ti­ve øk­ter når va­e­ret er dår­lig. Men selv om vi nå har fått hall, vil vi nok fort- set­te å tre­ne litt ute, blant an­net vil vi fort­set­te å ha bakke­løp og slik ute. I til­legg blir det nok litt trappe­løp på Fe­vik sko­le, for der er det så lan­ge fine trap­per, ler Mein­seth.

– Det er fan­tas­tisk å en­de­lig ha hal­len her, det blir en ny hver­dag for oss nå, leg­ger hun til. Søl­vi Mein­seth, som nå job­ber 50 pro­sent i Sø­rild og med hal­len, tror klub­ben har ly­se ti­der foran seg, nå som hal­len er på plass.

– Jeg hå­per jo at en ny hall vil føre til at vi får re­krut­tert inn nye ut­øve­re, men sam­ti­dig må vi va­ere så aer­li­ge å si at da

tren­ger vi også fle­re tre­ne­re. Jeg hå­per vi kan få til det, men i en li­ten klubb som vi er, så er jo alt dug­nads­ba­sert, vi kan ikke kjø­pe inn tre­ne­re slik de for ek­sem­pel kan gjø­re i fot­bal­len.

– Vi hå­per selv­sagt på fle­re ut­øve­re, for med fle­re ut­øve­re, vil vi også ha stør­re sjans til å få fram fle­re sva­ert dyk­ti­ge­re ut­øve­re. Med fle­re i bun­nen får vi også fle­re top­per. Sam­ti­dig øns­ker vi jo å bi­dra til bed­re folke­helse, sier hun.

KJEMPELØFT: Fri­idretts­hal­len på Tønne­vold­jor­det vil bli et løft for fri­idret­ten på hele Sør­lan­det. Her re­pre­sen­tert ved Roar ner i fri­idrett, Olav Mag­ne Tvei­tå. Han er nå le­der og tre­ner i fri­idret­ten i Otra IL.

FOTO: KJETIL KARL­SEN

Flat­land (le­der i Sø­rild FIK), Li­ne Myre­støl Jo­hans­son, som er en av Sø­rilds frems­te ut­øve­re i dag, og tid­li­ge­re lands­lags­t­re-

FOTO: KJETIL KARL­SEN

TRE­NING: Sø­rild har ikke hatt noen of­fi­si­ell tre­nings­økt i hal­len ennå, men Li­ne Myre­støl Jo­hans­son er blant dem som har va­ert der litt og trent.

FOTO: AN­NA T.K.

NY VER­DEN: Søl­vi Mein­seth job­ber nå 50 pro­sent i klub­ben, og med hal­len. Hun tror hal­len vil føre til mer re­krut­te­ring, og på sikt fle­re dyk­ti­ge ut­øve­re. Lo­go­en på veg­gen lag­de fa­ren hen­nes, da klub­ben ble stif­tet, og det er der­for eks­tra spe­si­elt å ha...

FOTO: AN­NA T.K.

TRA­VELT: Søl­vi Mein­seth har noen trav­le da­ger foran seg for å bli fer­dig til åp­nin­gen. Ing­rid Flat­land hjelper til med å pak­ke ut sitte­un­der­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.