Fra Ugan­da til Grim­stad

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - SØN­DAG BESØKER

Wato­to barne­kor Be­ta­nia Me­nig­hets­sen­ter i Grim­stad. Wato­to le­ve­re ren for­ry­ken­de kon­sert- opp­le­vel­se av dans og mu­sikk fylt med afri­kans­ke ryt­mer og en livs­gle­de som over­går det mes­te. Wato­to barne­kor er en del av en kir­ke i Ugan­da som dri­ver et stort ar­beid blant for­eldre­løse barn. Du vil på søn­dag høre noen hjerte­skj aeren­de his­to­ri­er, men fel­les for dem alle er at de gjen­nom det­te ar­bei­det har opp­levd for­and­ring, håp og gjen­opp­ret­tel­se.

Det­te er tred­je gang Be­ta­nia tar imot be­søk fra Wato­to barne­kor og de som har opp­levd det­te barne­ko­ret før an­be­fa­ler alle å ikke gå glipp av gra­tis­kon­ser­ten. I lø­pet av de 20 åre­ne Wato­to har ek­sis­tert har de sendt sine barne­kor ver­den rundt og de har sun­get i Det hvi­te hus, hos Dron­nin­gen av Eng­land, FN og Stor­tin­get. På den­ne tur­ne­en hol­der Wato­to 26 kon­ser­ter i Nor­ge. De har ak­ku­rat gitt ut en ny pro­duk­sjon som he­ter Signs and Won­ders og gle­der seg til å syn­ge for Grim­stad. Kon­ser­ten er gra­tis og pas­ser for alle al­ders­grup­per som tå­ler en god dose livs­gle­de og dans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.