Søfte­land sei­ret

Made­len Søfte­land had­de full kon­troll i hel­gens K1-kamp mot Isa­bel­la Rat­ti, og vant som hun vil­le. Nå star­ter jen­ta fra Rore­san­den opp­lad­nin­gen mot det som blir hen­nes al­ler første kamp i thai­bok­sing.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - KICKBOKSING b Anna Torp Kvas­jord anna@gat.no

Made­len Søfte­land vant K1-kam­pen sin lør­dag. Nå får hun en ny, stor ut­ford­ring.

– 30 de­sem­ber skal jeg gå min al­ler første kamp i thai­bok­sing, så det blir spen­nen­de. Det er nok­så likt K1 egent­lig, men det er mer al­bu­er og mer klinsj, og så kan man kas­te mot­stan­de­ren i bak­ken. Det er K1 jeg vil sat­se på, men når den­ne kamp­mu­lig­he­ten duk­ket opp, vir­ket det så spen­nen­de at vi valg­te å tak­ke ja, sier Made­len Søfte­land til Adres­sa.

Hun har lagt bak seg noen tøf­fe uker. Lør­dag vant hun K1kam­pen mot Isa­bel­la Rat­ti, på et stort ar­ran­ge­ment i Mi­la­no. Hun had­de god kon­troll i selve kam­pen, men det var nerve­pir­ren­de kort tid i for­vei­en.

Søfte­land skul­le nem­lig del­ta i 60-ki­los­klas­sen den­ne gan­gen, og det å kom­me ned i den vek­ta var bein­tøft.

– Den­ne gan­gen slet jeg vel­dig med å kla­re vek­ta, og det var en kilo som bare ikke vil­le av. Jeg drakk ikke på to døgn, og hop­pet tau i halv­an­nen ti­me i svette­drakt for å kla­re det, så det var tøft. Hel­dig­vis føl­te jeg at jeg klar­te å kom­me meg fort igjen fram mot kam­pen, fikk druk­ket mye, spist, og slap­pet av så jeg had­de mye ener­gi i selve kam­pen, for­tel­ler hun.

God pro­gre­sjon

Made­len Søfte­land had­de i alle fall god kon­troll i kam­pen, og styr­te den slik som hun had­de plan­lagt.

– Jeg føl­te selv at jeg had­de kon­troll hele vei­en, og jeg er vel­dig for­nøyd med sei­e­ren. Det er en let­tel­se å vin­ne, det er det jo all­tid. Jeg hus­ker sjel­den mye fra kam­pe­ne mine rett etter­på, så jeg må nok se vi­deo og ana­ly­se­re der­fra, men jeg fikk til mye av det jeg har trent på, selv om man er litt nø­len­de på en­kel­te ting. Jeg fø­ler jeg har hatt vel­dig god pro­gre­sjon den sis­te ti­den, og at det løs­ner nå, sier hun.

Opp­le­vel­se

Ved to an­led­nin­ger tid­li­ge­re i år har Made­len hatt en plan om å møte den­ne Isa­bel­la Rat­ti, men en gang måt­te den ita­li­ens­ke ut­øve­ren av­ly­se, og sist måt­te Made­len av­ly­se på grunn av rygg­trøb­bel. I hel­gen ble det en­de­lig kamp.

– Det var vel­dig gøy å gå i rin­gen igjen, jeg tren­ge å få en kamp nå. Det var et fan­tas­tisk ko­se­lig pub­li­kum der, og vel­dig god stem­ning med mye folk. Det er frem­de­les en «ut av deg selv­opp­le­vel­se» å gå sli­ke kam­per, med tan­ke på at det er mye pub­li­kum og slik. Jeg er ikke vant til det ennå, men jeg sy­nes det er utro­lig spen­nen­de, sier hun. Søfte­land trøb­let mye med å kom­me ned i rik­tig vekt til den­ne kam­pen, og har der­for be­stemt seg for at hun helst ikke vil ned i den­ne vekt­klas­sen igjen.

– Jeg tror nok 61 og 63-ki­los­klas­sen vil va­ere mine klas­ser frem­over, for 60 var litt tøft. Jeg gjør nok ikke det igjen om det da ikke åp­ner seg en helt spe­si­ell kamp for meg, sier hun.

Mø­ter ver­dens­mes­ter

I slut­ten av de­sem­ber skal hun alt­så i thai­bok­sing-rin­gen for al­ler første gang, når det er rom­juls­stev­ne i Bel­gia. I fe­bru­ar får hun en an­nen stor, spen­nen­de ut­ford­ring.

– Det er K1 jeg vil sat­se på, og 24. fe­bru­ar skal jeg møte en an­er­kjent ut­øver, som har VM­tit­tel i K1 fra før av. Kam­pen går i Ro­ma­nia, for­tel­ler hun.

Før hun be­gyn­ner å ten­ke for mye på dis­se kam­pe­ne, skal hun unne seg noen ro­li­ge da­ger hjem­me, hen­te seg litt inn igjen etter hel­gens kamp, før hun igjen gir alt igjen.

– Det blir in­gen jule­fe­rie på meg i år, for etter et par litt ro­li­ge uker nå, så blir det bånn gass fram mot dis­se kam­pe­ne i de­sem­ber og fe­bru­ar, av­slut­ter hun.

FOTO: ALESSANDRA VASSALLI

KON­TROLL: Made­len Søfte­land slet med å kom­me ned i rik­tig vekt til kam­pen mot Isa­bel­la Rat­ti, men når det først var gjort had­de hun full kon­troll. Det­te bil­det er fra inn­vei­in­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.