Hun ble årets ild­sjel i Aust-Ag­der

Le­na Bjelland Pe­der­sen tros­ser egen syk­dom for å hjel­pe and­re med fy­sisk ak­ti­vi­tet. Lør­dag ble hun hed­ret av en sam­let idretts­be­ve­gel­se på Sør­lan­det.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - IDRETTSGALLA

Le­na Bjelland Pe­der­sen fikk flest stem­mer i fi­na­len og kun­ne sva­ert rørt mot­ta hyl­les­ten fra en sam­let idretts­be­ve­gel­se på Sør­lan­det lør­dag kveld.

– Det be­tyr utro­lig mye for meg å stå her. Jeg må tak­ke min mann, som støt­ter meg. Jeg leg­ger ned 10–15 ti­mer i fri­vil­lig­het hver uke, og må lig­ge det dob­belte. Det er utro­lig at han ak­sep­te­rer det. Jeg må også tak­ke alle som har stemt på meg, sa en ty­de­lig rørt Pe­der­sen på sce­nen.

Hun har tid­li­ge­re for­talt om sin ME-syk­dom, som in­ne­ba­erer at hun må bru­ke mye av sin tid på å hvi­le for å va­ere i stand til å bi­dra så mye som hun gjør i Grim­stad helse­sports­lag.

Pe­der­sen ble stemt frem av Ag­der­pos­tens le­se­re, og vant foran Har­ry Svend­sen i ka­te­go­ri­en årets ild­sjel i Aust-Ag­der.

– Hvor­dan fø­les det å få en sånn pris?

– Fan­tas­tisk. Jeg fø­ler hele Grim­stad ser det jeg leg­ger ned, i til­legg til det jeg gjør av fri­vil­lig­het. Jeg trod­de ald­ri jeg skul­le kom­me blant de to bes­te, og å vin­ne ... Jeg er utro­lig takk­nem­lig, sier hun til Adres­sa.

Gir ener­gi

Det er li­ten tvil om at virk­som­he­ten i helse­sports­la­get be­tyr mye for Pe­der­sen.

– Jeg yter mye, men idret­ten red­der meg også, sier hun.

Pri­sen er også mo­ti­va­sjon til å stå på vi­de­re.

– Jeg mer­ker folk set­ter pris på det jeg gjør. Det gir mas­se ener­gi. – Blir det en ro­lig fei­ring nå? – Ja, det blir nok en ro­lig fei­ring og så tre­ning på man­dag, sier Pe­der­sen og smi­ler.

Hun had­de egent­lig for­be­redt en an­nen tale enn den hun holdt un­der selve pris­ut­de­lin­gen.

– Ta­len had­de jeg i mitt lil­le hode, men det ble tøf­fe­re og ver­re enn jeg had­de ven­tet, for­tel­ler hun.

Her er det pris­vin­ne­ren vil­le sagt:

– Takk til de som har no­mi­nert meg, takk til de i Aust-Ag­der idretts­krets som så på meg som en ver­dig kan­di­dat, takk til samt­li­ge men­nes­ker i Grim­stad helse­sports­lag for at de er med­lem­mer og stil­ler tro­fast opp hver enes­te uke og fle­re gan­ger i uka. Tu­sen takk til alle som har lagt ned stem­mer på meg, jeg er helt rørt. Og til sist, tu­sen takk til mine barn og min mann, som lar meg få lov til å hol­de på med så mye fri­vil­lig­het som jeg gjør. Når jeg i til­legg stort sett må «be­ta­le» for for det både i for­kant og etter­kant. Jeg er sva­ert takk­nem­lig. Og jeg hå­per vir­ke­lig at vi i sty­re og res­ten av med­lem­me­ne i la­get kla­rer å fort­set­te den­ne gode ut­vik­lin­gen la­get har. Og etter hvert også kom­me med fle­re til­bud.

Spark til idretts­top­pe­ne

Pri­sen ble delt utav F a ed re lands­ven­nen og Ag­der­pos­ten. Ny­hets­re­dak­tør i Faeven­nen Jo­nas Mjaa­land bruk­te an­led­nin­gen til å kom­me med det som vans­ke­lig kan tol­kes som an­net enn et spark til nors­ke idretts­top­per. Idretts­pre­si­dent Tom Tvedt, som var til ste­de i sa­len for å dele ut årets hederspris, er blant dem som har fått krass kri­tikk for ut­gif­te­ne til rei­ser og mid­da­ger.

Mjaa­land frem­he­vet ild­sje­le­ne i norsk idrett som det nøy­ak­tig mot­sat­te av idretts­top­pe­ne og de­res til­syne­la­ten­de kost­ba­re ut­øvel­se av verv.

–De har ikke­re­pre­sen­ta­sjon s kon­to­er. De bli rik­ke på span­dert dyre mid­da­ger og fine vi­ner, og de flyr ald­ri bu­si­ness­klas­se, sa Mjaa­land om idret­tens ild­sje­ler, til stor jubel fra sa­len.

VIN­NER­NE: Alle vin­ner­ne ble tatt opp på sce­nen til slutt på fest­kvel­den. Her er Ing­vild Mein­seth og Le­na Bjelland Pe­der­sen sam­men med Bjøro Hø­land, Helene Bøks­le og de and­re pris­vin­ner­ne.

TAK­KET: Le­na Bjelland Pe­der­sen tak­ket både fa­mi­li­en og med­lem­me­ne i helse­sports­la­get, blant fle­re and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.