Full klaff i klas­sen

6. klas­se ved Land­vik sko­le har opp­nådd gode re­sul­ta­ter ved bruk av om­vendt un­der­vis­ning.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - b Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl ga­vi­kar2.gat.no

La­erer Ole Thomas Røy­land ved Land­vik sko­le er kjempe­for­nøyd med re­sul­ta­te­ne etter at de inn­før­te så­kalt om­vendt un­der­vis­ning. 6. klas­se opp­når langt bed­re po­eng­sco­re i ma­te­ma­tikk etter at de end­ret un­der­vis­nin­gen.

La­ere­ren Ole Thomas Røy­land har brukt om­vendt un­der­vis­ning i over ett år for sine ele­ver i ma­te­ma­tikk. Det­te har gitt sva­ert gode re­sul­ta­ter. – På 5. trinn had­de klas­sen et gjen­nom­snitt på seks po­eng, hvor ni er det høy­es­te og fem reg­nes som gjen­nom­snit­tet. Etter ett år med den nye la­e­rings­for­men opp­nåd­de de 7,13 av 9 i snitt. Kun en elev be­fant seg un­der gjen­nom­snit­tet. Re­sul­ta­te­ne har end­ret seg dra­ma­tisk. Ele­ve­ne har gått opp ett helt nivå i snitt på ett år, for­tel­ler Røy­land.

For­de­ler

– Det bru­kes sva­ert lite tavle­un­der­vis­ning. Om­vendt un­der­vis­ning snur opp ned på hva som blir sett på som tra­di­sjo­nell un­der­vis­ning og opp­gave­løs­ning. Te­ori­en blir fil­met og gjø­res til­gjen­ge­lig for ele­ve­ne på un­der­vis­nings­platt­for­men Cam­pus In­kre­ment, slik at de kan se på den hjem­me. Ele­ve­ne tar no­ta­ter og gjør opp­ga­ver. All ak­ti­vi­tet blir re­gist­rert. På den­ne må­ten kan la­ere­ren føl­ge med på hvem som har sett vi­deo­en. Ele­ve­ne kan også stil­le spørs­mål og få svar på ting de lu­rer på over nett. La­ere­ren vet der­for all­tid hva ele­ve­ne kan og ikke kan før man kom­mer i klasse­rom­met. Der­med fri­gjø­res mye tid på sko­len. Det gir også ele­ve­ne mu­lig­het til føl­ge un­der­vis­ning til­pas­set eget nivå og man kan leg­ge til ret­te for opp­gave­løs­ning i fel­les­skap, sier Ole Thomas Røy­land.

Ef­fek­tiv la­e­ring

– Nå slip­per la­ere­ren å stå og for­kla­re til den ene ele­ven som ikke skjøn­te opp­ga­ven. Det

er vel­dig mor­somt å la­ere på den­ne må­ten. Hvis det er noe man ikke skjøn­ner, kan man bare gå inn­på un­der­vis­nings platt­for­men Cam­pus for å finn eden vi­deo­ens om for­kla­rer hvor­dan man lø­ser opp­ga­ven. Vi blir flin­ke til å no­te­re, for­di gode no­ta­ter hjel­per vel­dig, sier Aman­da Ma­rie Grim­seid.

LAEREGLEDE: Thea-Kris­ti­ne Fol­legg, Mi­na Anett Am­lid Han­sen og Åse-Marthe Støy­land sy­nes det er gøy med om­vendt un­der­vis­ning.

MOR­SOMT: San­ne Roslin­da Myh­re, Mari Aat­ei­gen Flak og Ve­mund Try­dal sy­nes det er mor­somt med om­vendt un­der­vis­ning.

FOR­KLA­RER: La­erer Ole Thomas Røy­land bru­ker lite tavle­un­der­vis­ning. Na­er­mest ser vi ele­ve­ne: San­ne Roslin­da Myh­re, Ma

NY LAERINGSMÅTE: Lu­kas Nor­heim og Aman­da Ma­rie Grim­seid for­tel­ler at de har blitt flin­ke til å ta no­ta­ter.

OPP­GAVE­LØS­NING: Ele­ve­ne lø­ser opp­ga­ve­ne sam­men i grup­per.

FOTO: Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl

ri Aat­ei­gen Flak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.