– Folk kjø­rer som om det er for­kjørs­vei, men det er det ikke

Er­ling E. Ha­ege­land er kri­tisk til at det ikke blir gjort end­rin­ger på fyl­kes­vei 46, Hesnesveien, sam­ti­dig som det åp­nes for yt­ter­li­ge­re ut­byg­ging i om­rå­det.

Grimstad Adressetidende - - LEDER - Er­ling E. Ha­ege­land

Le­ser­nes me­ning: Det er vel og bra at Drott­ning­borg får til­la­tel­se til å etab­le­re ny idretts­hall, ut­vi­de in­ter­nat­ka­pa­si­te­ten og byg­ge 6 nye bo­li­ger. Li­ke­dan at det er bygd 6 nye lei­lig­he­ter på Røn­nes.

Men da det for noen år si­den ble søkt om et lite bo­lig­felt ved Gart­ne­ri­et, ble søk­na­den av­slått på grunn av at fyl­kes­vei 46, al­le­re­de var over­be­las­tet! I til­legg til de oven­nevn­te etab­le­rin­ge­ne har Grim­stad kom­mu­ne også pro­sjek­tert et nytt rense­an­legg på Hes­nes. I sin vur­de­ring fra kom­mu­nen står det: Ek­sis­te­ren­de vei til Hes­nes er dår­lig til­rette­lagt for tung­trans­port. Vei­en er vur­dert som far­lig skole­vei, og tra­fik­ken går gjen­nom be­bygd strøk uten gang- og syk­kel­vei el­ler for­tau.

Fyl­kes­kom­mu­nen ikke har av­satt mid­ler til slik vei langs Hesnesveien de nes­te 7 åre­ne.

Fyl­kes­vei 46 (Hesnesveien) vil om noen år frem i tid bli re­gu­lert som for­kjørs­vei, iføl­ge vei­ve­se­net, noe den ikke er i dag.

Her er det man­ge far­li­ge av­kjørs­ler, og det hjel­per ikke at Drott­ning­borg sko­le la­ger et bed­re plan­k­ryss ved en even­tu­ell ut­byg­ging. Av­kjør­se­len til sko­len er den minst far­li­ge, slik den er i dag.

Men vi har av­kjørs­ler til Myr­a­vei­en, San­dum, Skole­bak­ken (barne­sko­len) Hodne­brog, Vik­stø­len, Vest­re Eske­dal og Hol­bak­ken som er me­get uover­sikt­li­ge og tra­fikk­far­li­ge. Dis­se av­kjørs­le­ne har fyl­kes­vei­en stoppe­plikt for når det gjel­der høyre­reg­le­ne. I prak­sis skjer det­te ald­ri. De fles­te «tror» at de kjø­rer på en for­kjørs­vei. Men det­te gjel­der ikke vei­en som så­dan, men rett og slett tra­fikk­reg­le­ne og tra­fikk­sik­ker­he­ten.

Års­døgn tra­fik­ken (ÅDT) på vei­en er i dag 1.500, noe som gjør den til en av de mest tra­fik­ker­te fyl­kes­vei­ene i Aust-Ag­der. Det er klart at en ut­byg­ging med nytt in­ter­nat, 6 bo­li­ger og idretts­hall ved Drott­ning­borg sko­le vil øke tra­fikk­meng­den på Hesnesveien. Når en reg­ner med ÅDT på 1.500 kjøre­tøy, er det i som­mer­må­ne­de­ne nes­ten det dob­belte.

Skole­ele­ve­ne har fri, men sko­len lei­er jo ut til som­mer­leir og and­re ak­ti­vi­te­ter i som­mer­må­ne­de­ne. Cam­ping­plass, båt­hav­ner, golf­bane, gart­ne­ri, post­manns­hyt­ta og hyt­ter ge­ne­relt be­fol­kes i som­mer­må­ne­de­ne, noe som øker tra­fik­ken på vei­en til ka­te­go­ri «me­get tra­fikk­far­lig».

Vi må også hus­ke på at det­te er en skole­vei. Og vi som bor ved vei­en har opp gjen­nom åre­ne sett me­get far­li­ge si­tua­sjo­ner med skole­ele­ver som «ra­ser» ut­for Ons­berg­klei­va, på beg­ge si­der av vei­ba­ne­ne.

Mine ar­gu­men­ter for at enda en ut­byg­ging ikke må skje før Fyl­kes­vei 46 blir grun­dig ut­re­det er:

• Vei­en har ikke gang / syk­kel­vei • har ikke for­tau • er helt uten vei­be­lys­ning • har man­ge far­li­ge av­kjørs­ler • er ikke en for­kjørs­vei • er noen ste­der så smal at to bi­ler ikke kan mø­tes (mel­lom Ulenes­av­kjør­sel og Røn­nes)

• er dår­lig til­rette­lagt for tung­trans­port

• er en av de mest tra­fik­ker­te fyl­kes­vei­en i Aust-Ag­der

• blir, dess­ver­re, brukt av skole­klas­ser til syk­kel­tur til Mari­vold.

•eren skole­vei

Det har va­ert man­ge tra­fikk­ulyk­ker på vei­en, men hel­dig­vis har in­gen om­kom­met – ennå.

Hesnesveien fra Røn­nes til J.M. Ug­lands­vei må kon­se­kvens­ut­re­des, og den må ut­re­des fra fyl­kes­kom­mu­nen ang. tra­fikk­meng­de og tra­fikk­sik­ker­het før en ved­tar en re­gu­le­ring av nye pla­ner for Drott­ning­borg sko­le el­ler an­nen ut­byg­ging på Hes­nes som vil øke tra­fikk­meng­den.

HESNESVEIEN: Er­ling Ha­ege­land vil ha en kon­se­kvens­ut­red­ning av Hesnesveien fra Røn­nes til J.M Ug­lands­vei før kom­mu­nen ved­tar re­gu­le­ring av nye pla­ner for Drott­ning­borg sko­le el­ler an­nen ut­byg­ging på Hes­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.