Hyl­ler 60-talls rocke­band

Ban­det For­tu­na­te Sons skal hol­de kon­sert i Grim­stad kul­tur­hus lørdag 11. no­vem­ber med show­et Cre­eden­ce Story Night.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl ga­vi­kar2@gat.no

For­tu­na­te Sons har en klar opp­ford­ring til pub­li­kum i Grim­stad; finn frem rute­skjor­ta og gjø­re dere kla­re for all­sang til Cre­eden­ce Cle­ar­wa­ter Re­vi­val.

Suk­sess­rikt rocke­band

For­tu­na­te Sons tar med pub­li­kum til­ba­ke til slut­ten av 60-tal­let og gir dem et gjen­hør med alle de lå­te­ne som gjor­de at det ame­ri­kans­ke rocke­ban­det Cre­eden­ce gikk til topps på hit­lis­te­ne ver­den over.

– Det­te blir en kveld med hi­ter og all­sang fra start til slutt. Med lå­ter som Ha­ve You Ever Se­en The Rain, Bad Moon Ri­sing, Proud Ma­ry, Down on The Cor­ner og man­ge fle­re, do­mi­ner­te Cre­eden­ce hit­lis­te­ne i sin stor­hets­tid, he­ter det i en presse­mel­ding fra arr­na­gø­ren.

For­tu­na­te Sons

Men til tross for det store an­tal­let hit­lå­ter er det man­ge som ald­ri har hørt om rocke­ban­det.

Det­te har For­tu­na­te Sons be­stemt seg for å gjø­re noe med. Ban­det For­tu­na­te Sons vil gi pub­li­kum et inn­blikk i his­to­ri­en bak lå­te­ne og fak­to­re­ne som før­te til ban­det ble opp­løst i 1972.

Cre­eden­ce had­de sine røt­ter i Ca­li­fo­nia og be­sto av brød­re­ne Tom Fo­ger­ty og John Fo­ger­ty, begge på gi­tar og sang, Stu Cook på el­bass og Doug Clif­ford på trom­mer. John Fo­ger­ty skrev alle san­ge­ne for grup­pa, som fikk en rek­ke store hits.

PRESSEFOTO

KLA­RE FOR KON­SERT: For­tu­na­te Sons har stor kjenn­skap til Cre­eden­ce sin his­to­rie og musikk. Lørdag spil­ler de i Grim­stad Kul­tur­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.