Syke­hus­klov­ne­ne ble selv gle­det

Syke­hus­klov­ne­ne gjør det de kan for å opp­munt­re og va­ere til ad­spre­del­se i hver­da­gen for and­re, men for­ri­ge fre­dag ble de selv satt pris på.

Grimstad Adressetidende - - LEDER - kje­til@gat.no

Det skjed­de da meg­ler­ne i DNB Eien­dom ga syke­hus­klov­ne­ne ved Sør­lan­det Syke­hus i Aren­dal en gave. Alle meg­ler­ne i fir­ma­et i Aust-Ag­der har i leng­re tid satt av 1.000 kro­ner fra hvert inn­gått opp­drag de har tatt, og på fre­dag var det tid for over­rek­kel­se av pen­ge­ne.

Re­pre­sen­tan­ter for meg­ler­ne trop­pet der­for opp på syke­hu­set hvor de traff klov­ne­ne Ti­to og Bol­la Ben­sin, i til­legg til dag­lig le­der for syke­hus­klov­ne­ne, Ni­na Ei­dem, samt av­de­lings­le­der på barne­av­de­lin­gen. Der fikk meg­ler­ne gi 200.000 kro­ner.

Syke­hu­set for­tal­te da om den vik­ti­ge job­ben klov­ne­ne gjør for barn som må va­ere på syke­hus.

– De får i dag be­søk tre gan­ger i må­ne­den, men hå­per på mer, skri­ver Tom Art­hur Pe­der­sen, fag­lig og dag­lig le­der for ei­en­doms­kon­to­ret i Grim­stad, i en e-post til Adres­sa.

– Klov­ne­ne er av­hen­gi­ge av støt­te fra lo­ka­le gi­ve­re for å opp­rett­hol­de sin til­stede­va­er­el­se i Aren­dal, skri­ver han vi­de­re.

FOTO: PRIVAT

GLE­DE: Syke­hus­klov­ne­ne ved Sør­lan­det Syke­hus i Aren­dal sprer van­lig­vis gle­de til and­re, men for­ri­ge fre­dag fikk de selv opp­le­ve det da DNB Eien­dom ga dem 200.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.