Or­de­ne våre

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

ORD KAN gi nye mu­lig­he­ter, spre op­ti­mis­me, liv og gle­de, men like fort kan de stje­le livs­mot, ska­pe mis­til­lit, ska­de og øde­leg­ge (for and­re) men­nes­ker.

Det jeg sier for­mer meg og de jeg om­gås. Hvor­dan opp­le­ver så and­re men­nes­ker meg? Fø­ler de seg gla­de, opp­munt­ret og takk­nem­li­ge, el­ler har jeg skapt ir­ri­ta­sjon, for­tvi­lel­se, håp­løs­het og usik­ker­het?

Or­de­ne jeg sier på­vir­ker de jeg mø­ter. Det som strøm­mer ut gjen­nom lep­pe­ne mine kan også bety en for­and­ring i et men­nes­ke. Og trengs det en end­ring, må jeg be­gyn­ne med meg selv. Jeg må si det jeg selv øns­ker å høre. Når jeg ser hvor­dan ord på­vir­ker, også ne­ga­tivt, kan det va­ere en trøst at hos Gud fin­nes det all­tid til­gi­vel­se, en ny be­gyn­nel­se og nye mu­lig­he­ter.

La oss så ut gode ord som and­re kan vokse og føle seg vel av å høre på. Si ut opp­munt­rin­ger, – sett to­nen og ver­den rundt deg vil bli en an­nen!

In­ger Hil­de Ber­ge Thore­sen

Grim­stad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.