E18-bom skal fjer­nes

Fyl­kes­råd­mann Arild Ei­el­sen skri­ver i det­te inn­leg­get at bom­me­ne på E18 har bi­dratt med to mil­li­ar­der kro­ner, der­iblant 1,5 mil­li­ar­der til mo­tor­vei­en Grim­stad-Kris­tian­sand.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - KRONIKK Arild Ei­el­sen fyl­kes­råd­mann og styre­le­der i Aust-Ag­der Veg­fi­nans AS

Inn­legg: 15. januar

2018 av­slut­tes inn­kre­vin­gen på E18 i Gjer­stad, Grim­stad og Lil­le­sand. Ti­den er in­ne til å opp­sum­me­re hvil­ke mid­ler som er krevd inn, og hvil­ke pro­sjek­ter som er fi­nan­siert med bom­pen­ger. Inn­kre­vin­gen star­tet i no­vem­ber 2001 på Øs­ter­holt­heia i Gjer­stad og på Svenne­vig i Grim­stad. På Svenne­vig sto bom­men på det som nå er «gam­le» E18. I 2009 ble bom­men i Grim­stad flyt­tet til Inn­tjo­re i for­bin­del­se med åp­nin­gen av E18 Grim­stad– Kris­tian­sand. I 2012 ble pri­sen i bom­men i Grim­stad hal­vert og det ble satt opp en bom i Lil­le­sand, også den med «halv pris». Og i januar er alt­så inn­kre­vin­gen slutt, et­ter vel 16 år.

Bom­me­ne vil, når

de blir tatt ned, ha fi­nan­siert dis­se til­ta­ke­ne som sum­me­rer seg til 2 mrd. kro­ner: 1,5 mrd. kro­ner til E18 Grim­stad–Kris­tian­sand, 100 mill. kro­ner til E18 Broke­lands­heia–Vin­ter­k­ja­er, 300 mill. kro­ner til gang- og syk­kel­ve­ger og kol­lek­tiv­til­tak, 50 mill. kro­ner til plan­leg­ging av E18 Tvede­strand–Aren­dal og 50 mill. kro­ner til bom­sta­sjo­ner.

Jeg un­der­stre­ker at

det­te er gro­ve tall, og ikke helt sam­men­lign­ba­re etter­som de er i uli­ke pri­ser, men de gir et godt inn­trykk av stør­rel­ses­or­den i de uli­ke pro­sjek­te­ne.

Opp­rin­ne­lig øns­ket fyl­kes­tin­get

i 2001 å in­klu­de­re ny E18 gjen­nom hele fyl­ket i den så­kal­te Aust-Ag­der­pak­ka. De sam­le­de kost­na­de­ne for to-felts­veg gjen­nom hele fyl­ket ble be­reg­net til ca. 2,5 mrd. kro­ner. Stan­dard­kra­ve­ne ble jus­tert opp, og i den førs­te stor­tings­be­hand­lin­gen ble fi­nan­sie­rin­gen be­gren­set til strek­nin­ge­ne Broke­lands­heia–Vin­ter­k­ja­er og Grim­stad– Kris­tian­sand, samt noen mid­ler til gang- og syk­kel­ve­ger og kol­lek­tiv­til­tak. I 2004 ble så Grim­stad–Kris­tian­sand fore­slått ut­bygd som 4-felts­veg. For å få det­te ved­tatt i Stor­tin­get ble bom­penge­bi­dra­get økt med 400 mill. kro­ner. I etter­tid kan vi kon­sta­te­re at det var en sva­ert frem­tids­ret­tet be­slut­ning.

I 2010 holdt

plan­ar­bei­det på E18 Tvede­strand–Aren­dal på å stan­se helt opp på grunn av mang­len­de plan­leg­gings­mid­ler i Sta­tens veg­ve­sen. For fyl­kes­kom­mu­nen ble det vik­tig å bi­dra til at plan­leg­gin­gen kun­ne fort­set­te, og gjen­nom en ny ut­vi­del­se av bom­penge­pak­ken ble det sik­ret 50 mill. kro­ner til plan­leg­gin­gen av den­ne sva­ert vik­ti­ge strek­nin­gen. Det er den­ne plan­leg­gin­gen som har ført til at pro­sjek­tet nå er un­der byg­ging.

I Grim­stad var

det unød­ven­dig mye tra­fikk på gam­le E18 som kjør­te uten­om bom­sta­sjo­nen. Man vur­der­te om bom­men på gam­le E18 bur­de gjen­åp­nes. Løs­nin­gen ble å etab­le­re en ny bom vest for Lil­le­sand og hal­ve­re taks­te­ne i Grim­stad. Tra­fikk­lek­ka­sje­ne gikk ned, og man fikk en mer rett­fer­dig inn­kre­ving og økte inn­tek­ter. Vei­en mel­lom Lil­le­sand og Bir­ke­nes fikk økt tra­fikk et­ter at ny E18 åp­net. For å øke sik­ker­he­ten ble det ved­tatt å fi­nan­siere en ny gang- og syk­kel­veg til 100 mill. kro­ner med bom­pen­ger. Det mang­let også gang- og syk­kel­veg i Aren­dal fra Tvede­strand gren­se til Lil­le­vå­je. Her ble det av­satt 40 mill. kro­ner. Sam­let ved­tok Stor­tin­get en ut­vi­del­se av bom­penge­pak­ka med 200 mill. kro­ner. Mid­le­ne sik­ret vik­ti­ge stra­te­gis­ke pla­ner og er også be­nyt­tet til til­tak som er sva­ert vik­ti­ge for tra­fikk­sik­ker­he­ten.

Hvor er så

dis­se pen­ge­ne krevd inn? Sam­let sett kom­mer de 2 mrd. kro­ne­ne fra bom­me­ne med føl­gen­de for­de­ling: 800 mill. kro­ner fra Gjer­stad, 900 mill. kro­ner fra Grim­stad og 300 mill. kro­ner fra Lil­le­sand. Det kan ar­gu­men­te­res for at bom­men i Gjer­stad vil ha fi­nan­siert alle til­tak i bom­penge­pak­ken unn­tatt E18 Grim­stad– Kris­tian­sand samt at den også har gitt et bi­drag til den strek­nin­gen.

Å inn­føre bom­pen­ger

gir lite po­li­tisk po­pu­la­ri­tet. Syste­met i Nor­ge er imid­ler­tid slik at bom­pen­ger er nød­ven­dig for at pro­sjek­ter skal bli prio­ri­tert. Sett i etter­tid er det få som er i tvil om at fire-felts­ve­gen mel­lom Grim­stad og Kris­tian­sand har va­ert et løft for lands­de­len, og det har va­ert av­gjø­ren­de for frem­drif­ten på E18 Tvede­strand–Aren­dal at fyl­kes­tin­get ved­tok en ut­vi­del­se av bom­penge­pak­ka. De opp­rin­ne­li­ge pro­gno­se­ne vis­te at inn­kre­vin­gen vil­le va­ere fer­dig se­nest i 2021. Økt mo­bi­li­tet og der­med tra­fikk­øk­ning fø­rer alt­så til at bom­me­ne kan tas ned al­le­re­de i 2018.

15. ok­to­ber 2019

åp­nes Tvede­strand–Aren­dal, og en ny inn­kre­vings­pe­rio­de star­ter. Strek­nin­gen vil gi sto­re re­gio­na­le virk­nin­ger i øst­re Ag­der. Plan­ar­bei­det for res­ten av E18 på strek­nin­gen Lan­gan­gen– Grim­stad er nå star­tet opp, også der med fyl­kes­kom­mu­nen i en sen­tral rol­le i sam­ar­beid med kom­mu­ne­ne og Nye Vei­er. Når dis­se pro­sjek­te­ne fer­dig­stil­les, vil livs­ner­ven gjen­nom AustAg­der va­ere sik­ret for lang tid og grunn­la­get for vi­de­re re­gio­nal ut­vik­ling lagt.

ARKIV: JOHN­NY FOSS

SLUTT: Fra 15. januar nes­te år vil det bli bom­fritt på E18 mel­lom Grim­stad og Kris­tian­sand. Også bom­men på Broke­lands­heia blir tatt ned. Bil­det vi­ser Øy­gårds­da­len der E18 går fra fire til to felt.

ARKIV

NØD­VEN­DIG: «Å inn­føre bom­pen­ger gir lite po­li­tisk po­pu­la­ri­tet. Syste­met i Nor­ge er imid­ler­tid slik at bom­pen­ger er nød­ven­dig for at pro­sjek­ter skal bli prio­ri­tert», skri­ver fyl­kes­råd­mann Arild Ei­el­sen i Aust-Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.