Full klaff med an­dels­hest

Pål Tho­mas­sen og Stein Lar­sen måt­te opp­ret­te et an­dels­lag for å få råd til hes­ten de had­de kjøpt på auk­sjon et­ter en fuk­tig kveld på byen. Nå har hes­ten løpt inn 65.000 kro­ner.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Ja­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

Stein Lar­sen og Pål Tho­mas­sen var på gutte­tur til Ål­borg, og i lø­pet av kvel­den var de på heste­auk­sjon. Kvel­den ble en fuk­tig kveld, og nes­te mor­gen had­de de to ka­me­ra­te­ne kjøpt tre hes­ter, for til sam­men 150.000 kro­ner.

– Den ene klar­te vi å få le­vert til­ba­ke, for den var det en feil på. De to and­re måt­te vi be­ta­le for. Men det var dyre hes­ter, og for å få råd til å be­ta­le måt­te de ta på seg an­sva­ret med å opp­ret­te hvert sitt an­dels­lag, sier Lar­sen.

På kort tid fikk de med seg folk.

– Det var fine hes­ter, så Pål solg­te ut Ca­be­li­no på platt­for­men hvor han job­ber, og Cool Ca­na­dian ble solgt til ven­ner og be­kjen­te hjem­me, den har nå to ei­ere i Dan­mark og seks i Nor­ge, sier Lar­sen.

Mar­grethe Nil­sen fikk en an­del i jule­gave og an­sva­ret med å tre­ne Cool Ca­na­dian. Hes­ten kom fer­dig temt, og klar til å tre­nes. Si­den den er svensk­født, er det en del løp i Nor­ge den ikke kan va­ere med i. Og prøve­lø­pet skul­le han gå i Sve­ri­ge.

– Vi fant ut at si­den vi først skul­le dra til Sve­ri­ge, vil­le vi fin­ne en bra kusk, sier Lar­sen. Så de sat­te like godt på en av ver­dens bes­te trav­kus­ker, John­ny Tak­ter, som hol­der til i Mal­mö, og er en om­gangs­venn av en venn av an­dels­la­get.

– Han syns det var litt mor­somt å bli satt opp på et prøve­løp, så han stil­te opp, sier Lar­sen. Et­ter lø­pet stil­te han opp og sa at det­te er en fryk­te­lig god hest, og at den kan bli så god som helst.

– Men at vi måt­te ta det med ro, for hes­ten er stor.

– Han spil­te inn en be­skjed til an­dels­la­get, hvor han for­tal­te at hvis de­re har is i ma­gen så har de­re en god hest, sier Lar­sen. Og de dro så hjem for å tre­ne, og de­bu­ter­te i som­mer, hvor den vant de to førs­te lø­pe­ne lett. Så had­de den to løp hvor det ble en tredje­plass, og så sist i mål.

– Da vis­te det seg at den var for­kjø­let, sier Lar­sen. På Forus på tirsdag star­tet den igjen, da vant den lett med 20 me­ter.

– Et­ter lø­pet sa kus­ken at han var så god at han kun­ne ta ste­get opp blant de bes­te, sier Lar­sen.

Nes­te helg blir det start på trav­par­ken, så blir det vin­ter­tre­ning. April nes­te år skal den va­ere klar igjen.

– Kan­skje den blir klar for noen stor­løp, vi ser det an, det vik­tigs­te er at vi skal ha det gøy, sier Lar­sen. Til nå har den løpt inn 65.000 kro­ner på seks løp.

Den and­re hes­ten, Ca­be­li­no, har løpt inn 13.000 kro­ner til nå.

– Den vil bli bed­re nes­te år, den tren­ger litt tid, sier Lar­sen.

FOTO MOR­TEN SKIFJELD/HESTEGUIDEN.COM

PRØVE­LØP: Dag Svein­ung Da­len kjø­rer prøve­løp med Cool Ca­na­dian på Jarls­berg i juni.

FOTO:PRIVAT

AN­DELS­LAG: Pål Tho­mas­sen (t.v.), Tor­finn Sø­gaard, Paal Abus­land, Ste­fan Bols­øy, Stein Lar­sen og Mar­grethe Nil­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.