Tre­dob­let med­lems­tal­let da de flyt­tet tre­nin­gen inn

Grim­stad løpe­klubb vokser kraf­tig. Nå har gjen­gen inn­tatt fri­idretts­hal­len for å bli enda bed­re til å løpe.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Det er løpefeber i Grim­stad, og Grim­stad løpe­klubb bare vokser og vokser. Tre­ning in­nen­dørs har lok­ket man­ge.

For ett år si­den sam­let noen løpe­gla­de men­nes­ker seg, og grunn­la Grim­stad Løpe­klubb. Den gang var de 10–15 stykk som løp litt sam­men, tors­dag kveld var de 40 per­soner på fel­les­tre­nin­gen i Spare­ban­ken Sør Amfi Grim­stad.

– Vi var en 10–15 men­nes­ker i star­ten da vi star­tet opp i fjor høst, men så dab­bet det litt av en stund. Da be­stem­te vi oss for å leie tid i fri­idretts­hal­len, og et­ter det har det egent­lig bare eks­plo­dert av in­ter­es­se. Det er nå 46 per­soner som har be­talt for å va­ere med på tre­nin­gen i vin­ter, sier Gau­te Ki­len, som var en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne, da Grim­stad Løpe­klubb ble opp­ret­tet.

Fri­idretts­hal­len har blitt et po­pu­la­ert sted å tre­ne for man­ge, og Ki­len tror det er års­ti­den som gjør at så man­ge øns­ker å tre­ne med løpe­klub­ben ak­ku­rat der.

– Selv li­ker jeg best å tre­ne uten­dørs, men det er nok man­ge som li­ker å kom­me seg in­nen­dørs på den­ne ti­den av året også. Det har blitt tre gan­ger så man­ge på tre­ning si­den vi be­gyn­te å tre­ne der, så det sier jo sitt. Vi var litt nys­gjer­ri­ge på hal­len da vi hen­vend­te oss for å spør­re om tre­nings­tid, og vi had­de jo et håp om at det skul­le trek­ke fle­re til å løpe. Det vis­te seg jo å stem­me, sier han.

Løpe­klub­ben har fast tre­ning i hal­len på tors­da­ger. Da tre­ner de in­ter­val­ler i en el­ler an­nen form. På søn­da­ge­ne tar de seg en tur uten­dørs, og da blir det lang­tur på cir­ka to og en halv time.

– Vi er ikke fullt så man­ge da, men vi har va­ert ti styk­ker på det mes­te, sier Gau­te Ki­len.

Løpe-cup

Løpe­klub­ben skal den kom­men­de ti­den også ar­ran­ge­re løp. I vin­ter blir det 3.000-me­ter­cup in­nen­dørs, med i alt fem løp. Det førs­te lø­pet er først­kom­men­de tors­dag, før de res­te­ren­de da­to­ene er 14. de­sem­ber, 11. januar, 8. fe­bru­ar og 8. mars.

– Det­te blir en vel­dig ufor­mell løpe­kon­kur­ran­se, der man tar med in­ne­sko, og stoppe­klok­ke selv. Hver en­kelt ut­øver tar ti­den på seg selv, og opp­gir den til sek­re­ta­ria­tet som re­gist­re­rer ti­den på ap­pen til ti­me­ser­vice, for­tel­ler Ei­vind Halaas, som også var med og stif­tet Grim­stad Løpe­klubb for litt over et år si­den.

Men hvem er det så som er med i Grim­stad Løpe­klubb?

– Vi har et bredt spek­ter av folk i klub­ben vår. Her har vi de som er i vel­dig god form, og vi har de som bare tren­ger et spark bak for å kom­me i gang med tre­nin­gen. På tors­da­ge­ne tre­ner vi in­ter­val­ler sam­men, og det er tre­ning som man fint kan gjø­re sam­men, om man er sprek el­ler ei. Det vir­ker som det fun­ker vel­dig bra, sier Ki­len.

Over­skudd

Grim­stad Løpe­klubb er for­melt ikke noen klubb, da de ikke er un­der­lagt Nor­ges idretts­for­bund, men det­te er noe som kan kom­me i frem­ti­den.

– In­gen av oss som star­tet den­ne klub­ben øns­ker å ha for mye ad­mi­ni­stra­tivt ar­beid, men nå har vi jo sam­let inn litt pen­ger for at vi kan bru­ke fri­idretts­hal­len, så vi får se hva vi gjør med det et­ter hvert, sier Ki­len.

– Det er mu­lig vi stif­ter en klubb om in­ter­es­sen fort­set­ter å øke like sterkt som den har gjort til nå, leg­ger Halaas til.

Så man­ge har kom­met på in­nen­dørs­tre­nin­ge­ne i høst at klub­ben i alle fall har fått et kraf­tig over­skudd i den uof­fi­si­el­le klubb­kas­sa. Det skal bru­kes på noe for­nuf­tig.

– Det blir grill­fest til som­mer­en for alle som har va­ert med, sier Gau­te Ki­len.

For alle

Lø­per­ne i Grim­stad løpe­klubb er ho­ved­sa­ke­lig i al­de­ren 35–45 år. De rei­ser sam­men på kon­kur­ran­ser, og fle­re av lø­per­ne rei­ser også uten­lands for å del­ta på halv­ma­ra­ton- og ma­ra­ton­løp. Men hvor­for har det egent­lig blitt slik løpefeber i Grim­stad som det er nå?

– Det er mye mer lett­vint å ta

på seg løpe­sko­ene og stik­ke ut for å jog­ge, enn det for ek­sem­pel er for å rig­ge seg til på sykkel. Dess­uten tar syk­ling mye mer tid. El­lers tror jeg det er man­ge som har blitt bitt av løpe­ba­sil­len på grunn av at det har blitt fle­re små­løp rundt om­kring i dis­trik­tet, slik som ter­reng­ka­ru­sel­len for ek­sem­pel. Alle li­ker jo å kon­kur­re­re mot ven­ner el­ler kol­le­ga­er, sier Gau­te Ki­len.

– Hva vil de­re med Grim­stad løpe­klubb?

– Vi øns­ker å gi et til­bud til alle som del­tar på mo­sjons­løp og som øns­ker å for­bed­re ti­de­ne sine el­ler hol­de seg i form og bli en bed­re lø­per. I dag er det ikke noe an­net til­bud til voks­ne som lø­per 3.000 me­ter el­ler leng­re løp som halv- og hel­ma­ra­ton, av­slut­ter Halaas.

IMPONERT: Det gle­der fri­idretts­hjer­tet til Frank Ot­to Mein­seth å se så man­ge va­ere med i løpe­klub­ben. Han tre­ner fri­idretts­ut­øver­ne i hal­len før løpe­klub­ben og Ei­vind Halaas tar over.

TIKK TAKK: Klok­ka er vik­tig å hol­de styr på når man tre­ner in­ter­val­ler. Her er løpe-gjen­gen kla­re til inn­sats.

STOR GJENG: Løpe­klub­ben har fått man­ge med­lem­mer, og det er man­ge som hen­ger seg med på økta i Spare­ban­ken Sør Amfi Grim­stad.

HYGGE: En god tre­nings­økt slik at man blir en bed­re lø­per er vik­tig for man­ge, men å ha det so­si­alt og hyg­ge­lig sam­men er

også vik­tig på tre­nin­ge­ne til Grim­stad Løpe­klubb.

FOTO: PRIVAT

UTEN­DØRS: På søn­da­ge­ne trek­ker løpe­klub­bens med­lem­mer uten­dørs. Da er det lang­tur som står på tre­nings­pro­gram­met. Opp mot ti per­soner har del­tatt på dis­se øk­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.