Å bren­ne for Je­sus

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

VI MØTER noen gan­ger krist­ne vi kan si er satt i brann for Je­sus. De sprer en en­tu­si­as­me som lett ten­ner and­re men­nes­ker. De bru­ker sine gud­git­te ga­ver, sine ev­ner og ta­len­ter. Den bran­nen og glø­den de har, vi­ses også gjen­nom de­res ver­di­er, nor­mer og hold­nin­ger. Je­sus, Hans om­sorg og neste­k­ja­er­lig­het blir en syn­lig og en na­tur­lig greie, og de fun­ge­rer på en måte i det Han skap­te oss til. De be­hand­ler alle likt, uav­hen­gig av re­li­gion, rase el­ler ut­se­en­de, og ten­ker at alle er skapt som dy­re­ba­re skat­ter i Hans øyne, en skatt som ikke kan må­les i pen­ger el­ler vel­stand.

Lar vi oss ut­ford­re? Får Gud bru­ke deg der du er, på job­ben, sko­len, over­for na­bo­en el­ler barne­hage-tan­ta, i bu­tikk-køen osv.? Uan­sett be­gynn i det små og kan­skje først med et smil og et lite «hei». Så vil Han få lede deg skritt for skritt og du vil opp­da­ge at Han går med deg.

In­ger Hil­de Ber­ge Thore­sen

Grim­stad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.