– Et slikt an­legg bør plas­se­res sen­tralt

To­re Møs­ter og Grim­stad svømme­klubb sy­nes ikke Trond Erik Bog­nøs for­slag har den al­ler bes­te løs­nin­gen.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - kje­til@gat.no Kje­til Karlsen

To­re Møs­ter er styre­med­lem i Grim­stad svømme­klubb, og sier at nett­opp et slikt for­slag som Trond Erik Bog­nø nå lan­se­rer, har va­ert oppe tid­li­ge­re i pro­ses­sen, og at svømme­klub­ben i Grim­stad har gått vekk fra det.

– Ja, vi har dis­ku­tert det­te i vår klubb tid­li­ge­re, men vi kom frem til at vi me­ner at både Grim­stad og Aren­dal i seg selv er sto­re nok byer til å byg­ge hver sine bas­sen­ger. Hvis du ser på ret­nings­lin­je­ne fra sen­tra­le myn­dig­he­ter sier de at en by på Grim­stads stør­rel­se, med over 20.000 inn­byg­ge­re, minst skal ha et 25 me­ters bas­seng, sier han.

Han sier også det er vik­tig at et slikt an­legg, som er en så stor in­ves­te­ring, plas­se­res mest mu­lig sen­tralt for å få opp ut­nyt­tel­ses­gra­den og nytte­ver­di­en mest mu­lig. De er der­for usik­re på om en plas­se­ring midt mel­lom de to by­ene er for­nuf­tig.

For det tred­je me­ner han at det ikke først og fremst er et 50 me­ters bas­seng som byen og klub­ben tren­ger, men 25 me­ter. Det­te for å kun­ne til­by den lov­på­lag­te svøm­me opp la e rin­gen.

– Et 50 me­ters bas­seng er for kon­kur­ranse­svøm­me­re på et vel­dig høyt nivå. Små barn har ikke be­hov for et 50 me­ters bas­seng, sier han, og leg­ger til.

– Med JBU på la­get har nå Grim­stad en god mu­lig­het til å få en ny svømme­hall sen­tralt plas­sert i byen, sier Møs­ter.

ARKIV

IKKER SIKKER: Styre­med­lem i svømme­klub­ben, To­re Møs­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.