Skal rin­ge jula inn med Si­na­tra

Man­dag 11. de­sem­ber blir det jule­kon­sert i Grim­stad kul­tur­hus. Det kom­mer både san­ge­re, dan­se­re, stry­ke­re og stor­band på sce­nen.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - JULE­KON­SERT Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl ga­vi­kar2@gat.no

Man vil få høre jule­klas­si­ke­re som Ha­ve yours­elf a Mer­ry litt­le Chris­t­mas, San­ta Claus is coming to town, jing­le bells og whi­te Chris­t­mas.

Opp­le­vel­se

– Det­te blir en ufor­glem­me­lig af­ten, står det i ar­ran­gø­rens presse­mel­ding. Stor­san­ger­ne Plew­niak and Azzaj skal syn­ge, de an­er­kjen­te dan­ser­ne fra OBS Bal­lett Poz­nan skal dan­se. Det blir mu­sikk frem­ført av Stor­ban­det Fe­elHar­mo­ny som be­står av en grup­pe pro­fe­sjo­nel­le mu­si­ke­re fra Kra­kow og de used­van­li­ge flin­ke ung­doms­mu­si­ker­ne fra NOR 59 skal va­ere med for å få jule­stem­nin­gen på plass. Klas­si­ke­re – Her får man blant an­net et knip­pe av de kjen­te og kja­ere Si­na­tra lå­te­ne. Sce­nen skal fyl­les med mu­si­ker og dan­se­re i et farge­spra­ken­de og flott show, for­tel­ler kul­tur­hus­sjef Rolf Mey­er Tallak­sen.

MU­SI­KE­RE: Mu­si­ke­re fra The Fe­elHar­mo­ny Sym­pho­ny or­chest­ra fra Kra­kow skal spil­le på jule­kon­ser­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.