Vil gi ni mill. til ut­vi­del­se

Råd­man­nen fore­slår å be­vil­ge ni mil­lio­ner kro­ner til en ut­vi­del­se av St­or­ga­ten barne­hage. Det skal hol­de til 30 nye plas­ser.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - BUDSJETT 2018 Kjetil Karlsen

Det­te går frem av råd­man­nens for­slag til nytt budsjett for nes­te år. Råd­man­nen fore­slår her å be­vil­ge to­talt ni mil­lio­ner kro­ner for å føl­ge opp po­li­ti­ker­nes ved­tak fra mai i år der de ved­tok å vi­dere­føre drif­ten av St­or­ga­ten barne­hage i da­gens lo­ka­ler og at barne­ha­gen skal ut­vi­des med rundt 30 plas­ser. De ba også råd­man­nen leg­ge fram et kost­nads­over­slag, frem­drifts­plan og for­slag til fi­nan­sie­ring i for­bin­del­se med budsjett for 2018.

Nå har råd­mann Tone Marie Ny­bø Sol­heim gjort det­te, og i for­sla­get hun la frem for­ri­ge ons­dag går det alt­så frem at hun vil ni mil­lio­ner kro­ner til det­te for­må­let, fire mil­lio­ner i 2018 pg fem i 2019.

I for­sla­get skri­ver hun at da­gens barne­hage dri­ves vi­de­re i førs­te eta­sje i byg­nin­gen som ble bygd i 1871. Ut­vi­del­sen av barne­ha­gen med 30 plas­ser (til ca. 70 plas­ser) gjen­nom­fø­res ved å ta i bruk and­re eta­sje i den opp­rin­ne­li­ge skole­byg­nin­gen. I til­legg til or­di­na­er opp­rus­ting av lo­ka­le­ne med ma­ling inn­ven­dig og ut­ven­dig, vil det bl.a. va­ere be­hov for:

- ut­skif­ting av vin­du­ene i byg­get

- brann­sik­ring, blant an­net sprink­ling av and­re eta­sje og nye røm­nings­vei­er i hen­hold til på­legg fra brann­ve­se­net

- støy­iso­le­ring gulv i and­re eta­sje

- etab­le­re nytt toa­lett­rom/ stel­le­rom og kjøk­ken i and­re eta­sje - vur­de­re be­ho­vet for nytt tak - sol­av­skjerm­ing mot øst og syd i beg­ge eta­sjer

Gym­sa­len fra 1891 må brann­sik­res og vann­til­før­sel brin­ges i orden. Det vil også føre til at gym­sa­len kan be­nyt­tes.

l budsjett for nes­te år vi­ser at hun har sett dem og de­res be­hov for opp­gra­de­ring, og det er han vel­dig glad for.

NYTT INNGANGSPARTI: Helt til venst­re ser Rolf Mey­er Tallak­sen for seg at det kan bli ny inn­gang.

SKAL UT­VI­DES: Nå skal St­or­ga­ten barne­hage opp­gra­de­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.