To løps­ka­no­ner kni­vet mot hver­and­re

De to løps­ka­no­ne­ne Ter­je Bru­borg fra Ex­press og Vil­jar Buer Chris­ten­sen fra Imås ski kni­vet i Terrengkarusellen. Buer Chris­ten­sen ble slått i den sis­te lil­le mot­bak­ken.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - TERRENGKARUSELLEN Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

– Det var gøy å vin­ne her i dag, selv om det var kne­pent, sa­er­lig mot en så god kon­kur­rent som Vil­jar. Men det var jevnt. Vi byt­tet på å lede, og jeg fikk kamp helt til dø­ra, men det var gøy, sier Ter­je Bru­borg til Adres­sa.

– Jeg prøv­de å gjø­re et lite støt når det var 200 me­ter igjen, men Ter­je var hak­ket sei­ge­re enn meg i dag, sier Vil­jar Buer Chris­ten­sen.

De to løps­ka­no­ne­ne lø­per hen­holds­vis for Ex­press og Imås ski, og kjen­ner hver­and­re godt fra før, i hvert fall på løpe­ba­nen.

– Ja, vi har pushet hver­and­re på man­ge ka­ru­selløp opp igjen­nom, og det plei­er å va­ere fas­te opp­gjør mel­lom oss, sier Vil­jar.

– Hvem plei­er å vin­ne av dere to da?

– Det er meg, sier Vil­jar kjapt. Han er 21 år, mens Ter­je er 36. Og mens Vil­jar egent­lig går på ski, er det lø­ping som er Ter­jes greie. Han er med i fri­idretts­grup­pa til Ex­press, men det er lø­ping han hol­der på med.

– Så du har en del år å gå på sam­men­lig­net med Ter­je?

– Ja, jeg har mye å gå på på man­ge fron­ter, mer­ker jeg, sier Vil­jar og ler igjen.

Selv om de to har kon­kur­rert mye er det sva­ert god stemning mel­lom dem og beg­ge ler mye når Adres­sa in­ter­vju­er dem.

Til tross for at ski­se­son­gen nå er over, er Vil­jar fort­satt i sva­ert god form.

– Han had­de knust meg på ski, sier Ter­je.

– Og nå har Ter­je over­tatt løps­t­ro­nen, så jeg får håpe han hol­der seg unna på ski­are­na­en, sier Buer Chris­ten­sen.

De to sier at det tra­di­sjo­nelt har va­ert nok­så likt for­delt mel­lom Grim­stad og Aren­dal om hvem som har va­ert best i dis­se lø­pe­ne, men at de nå har fått en ny fel­les kon­kur­rent de beg­ge må se opp for.

– Det har kom­met en ny mann fra Ve­gårs­hei som visst­nok skal va­ere en ra­cer. Han he­ter visst Andreas Va­er­land og er en vi må se opp for, sier Vil­jar Buer Chris­ten­sen.

I barne­løy­pa var det også full fres, og det var man­ge som ga seg i kast med løy­pa. Hed­da Deh­li Frøst­rup og bro­ren Hen­rik var bare to av man­ge som var med. Hed­da (6) er imid­ler­tid vel­dig glad i å løpe, og har va­ert med på den­ne terrengkarusellen si­den hun var to. Den­ne da­gen gikk hun like godt hen og vant.

– Det var førs­te gang jeg vant, og det var vel­dig gøy, sier hun.

I TET: De to ra­cer­ne Vil­jar Bu­er Chris­ten­sen (i hvit gen­ser foran til venst­re) og Ter­je Bru­borg (med ly­se­grøn­ne sko) var først ut fra start, og kni­vet hele vei­en gjen­nom den 4 kilo­me­ter lan­ge løy­pa Ter­je løp på 13.12.

SI­DE OM SI­DE: Her kni­ver Vil­jar Bu­er Chris­ten­sen og Ter­je Bru­borg mot hver­and­re på opp­lø­pet. Bu­er Chris­ten­sen har prøvd seg med en li­ten slutt­spurt ...

LANGT TOG: Og slik så det ut da alle del­ta­ker­ne ga seg i kast med den fire kilo­me­ter lan­ge løy­pa ut fra Fjaere ung­doms­sko­le.

VANT OGSÅ: Hed­da Deh­li Frøst­rup (i midt­en med ro­sa gen­ser) var også med og hun vant barne­lø­pet for førs­te gang i dag.

SLÅTT: ... Men den­ne gan­gen var det den elds­te av de to, Ter­je Bru­borg, som var først inn i mål. Vil­jar kom­mer bak i hvit gen­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.