Nå blir det revy i Ei­de-byg­da

For ti år si­den trakk revy­en «For­navn i Ei­de» ful­le hus i gym­sa­len på Ei­de sko­le. Nå er det bare å be­la­ge seg på at lat­ter­musk­le­ne igjen skal få litt å job­be med.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Tors­dag om en uke har den nye revy­en pre­miere, og fre­dag og lør­dag blir det også fore­stil­lin­ger.

Den­ne gan­gen har revy­en fått nav­net «Ra­dio Ka­naan», og Elisabeth Stalle­land Ig­land er inn­leid til Ei­de for an­led­nin­gen. Hun skal va­ere ra­dio­vert­in­ne, og lede pub­li­kum gjen­nom en inn­holds­rik og mor­som fore­stil­ling, der ra­ri­te­ter, ak­tu­el­le te­ma­er, helt uak­tu­el­le te­ma­er, og litt gal­skap vil va­ere noe av inn­hol­det. Det kan også bli litt tå­rer og litt til ettertanke.

Al­le teks­te­ne, og ma­nu­set er skre­vet av Jan Arild Vass­botn, med unn­tak av en mono­log om som­mer­tu­ris­ten, som Glenn Lange­land har skre­vet.

Star­tet i fjor som­mer

Skue­spil­le­re og mu­si­kan­ter er ho­ved­sa­ke­lig folk fra Ei­de-byg­da.

– Da jeg opp­da­get at det snart var ti år si­den vi had­de revy sist, be­stem­te jeg meg for å prø­ve å sam­le den sam­me gjen­gen igjen for å lage ny revy. Man­ge av de sam­me fol­ke­ne er med, og så har vi sup­plert med noen fle­re, for­tel­ler Jan Arild Vass­botn.

– Det skjer noe med oss når vi ser at det er ti år si­den sist, så jeg be­gyn­te å job­be med teks­te­ne i som­mer, og var fer­dig med det til jul, leg­ger han til.

Knut Nae­rum bi­drar

Den sis­te ti­den har gjen­gen som tel­ler 21 til sam­men med mu­si­ke­re, skue­spil­le­re og in­struk­tø­rer, job­bet in­tenst for å få det hele fer­dig. En av dem som har sør­get for en god fi­nish er Lars Ar­stad, som er inn­leid som re­gis­sør.

– Lars er et funn, og det har va­ert utro­lig å se han tryl­le med mine teks­ter og med ak­tø­re­ne. Sam­ti­dig er det godt å få en nøy­tral per­son inn som ikke kjen­ner skue­spil­ler­ne per­son­lig. Det har løf­tet revy­en å ha han med, sier Vass­botn.

Han skry­ter også av Jan­ne Lae­rum Bie, som har det mu­si­kals­ke an­sva­ret.

En an­nen som har bi­dratt til revy­en er selv­es­te Knut Nae­rum, som ny­lig var på be­søk på Hom­bor­sund fyr i for­bin­del­se med en bok han skri­ver. Jan Arild Vass­botn spur­te om Nae­rum vil­le bi­dra i revy­en, og Nae­rum var ikke vond å be. Han har der­for spilt inn tre voi­ce­overs, som set­ter selve prik­ken over i-en i revy­en.

Godt for­hånds­salg

Revy­en er for al­le, og man må fak­tisk ikke va­ere fra Ei­de-byg­da for å for­stå teks­te­ne.

– Vi tar opp man­ge grunn­leg­gen­de ting, som me­nin­gen med li­vet, hvor vik­ti­ge de små tin­ge­ne i li­vet er, og så av­slut­ter vi med et styk­ke som he­ter Lykke­lan­det. Men det hand­ler jo også litt om Ei­de-byg­da i seg selv, sier Jan Arild Vass­botn. – Er dere i rute?

– Ja, det er vi, men det blir mye job­bing nå den sis­te uka. Sko­len har va­ert utro­lig sam­ar­beids­vil­li­ge, så det set­ter vi vel­dig pris på, sier Vass­botn.

Han for­tel­ler at bil­lett­sal­get går unna.

– Vi har al­le­re­de solgt 200 av i alt 600 bil­let­ter, så det er en god tendens. Nå gle­der vi oss vel­dig, av­slut­ter han.

Bil­let­ter sel­ges hos Jo­ker Hom­bor­sund, på M-kiosk på Berge­moen og hos Littan­na i byen.

Pre­mie­ren er alt­så tors­dag 19. april, men det er også mu­lig å se revy­en fre­dag 20. og lør­dag 21. april.

FOTO: PRI­VAT

BI­DRAR: Jan Arild Vass­botn (t.v.) har klart å få med Knut Nae­rum i revy­en. Han bi­drar med tre voi­ce­overs.

KLA­RE: In­ger Jo­hanne En­ger, Ma­ri-An­ne Hauge­to, Wai­ni Fot­land og Ma­ren To­mine Hauge­to er fi­re av skue­spil­ler­ne, som lo­ver mye moro nes­te uke.

INSTRUKTØR: Lars Ar­stad er re­gis­sør og instruktør. Her er han sam­men med Ma­ri-An­ne Hauge­to og In­ger Jo­hanne En­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.