– Ikke bygg som i Sin­ga­po­re

Jan Ove Fed­de kom­men­te­rer pro­sjek­ter for havne­om­rå­det i det­te inn­leg­get.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Jan Ove Fed­de

Le­ser­nes me­ning: For

en stund si­den kom glad­mel­din­gen om at kom­mu­nen gikk med et stort pluss. Hva skjer da? Jo, uke­ne etter­på fyl­les avi­sa med råd­kvin­nens pla­ner om ditt og datt. Svømme­hall på Gun­ders­hol­men er en av de.

Nå kom det

frem i sis­te møte at kan­skje ikke over­skud­det ble så stort li­ke­vel. Kan de ikke lese og tel­le der oppe? Når jeg tel­ler opp spare­bøs­sa mi, går gjen­nom even­tu­el­le reg­nin­ger, bank­lån etc., stem­mer det på kro­na som of­test.

Det duk­ker ikke

plut­se­lig opp mang­fol­di­ge reg­nin­ger/kvit­te­rin­ger som jeg ikke viss­te om, el­ler som ma­dam­men had­de lurt vekk. Slik vir­ker det som det skjer i mur­hu­set på Aren­dals­vei­en. Slik det vir­ker på meg er at en tel­ler opp inn­tek­te­ne der oppe, en sam­ler på kvit­te­rin­ger, en inn­går lys­skye av­ta­ler, en be­ta­ler dis­se reg­nin­ge­ne og til slutt så er det en som la­ger et bud­sjett. Snak­ker dere ikke sam­men der oppe? Det skal bli spennende å se hva un­der­skud­det blir når al­le dis­se har le­vert sitt bi­drag.

Og mens jeg

var in­ne på Gun­ders­hol­men. Ikke øde­legg nok et om­rå­de ved sjø­en med et fjøs­bygg. La det bli noe vak­kert som vi kan hvi­le øyne­ne på. Ikke ta teg­nin­ge­ne som dere har på fjø­set der nede og tegn et svømme­bas­seng i midt­en på det. Hvor­for i all ver­den skal det byg­ges et svømme­bas­seng rett ved sjø­en? Plas­ser det i naer­he­ten av uni­ver­si­te­tet, det er der ung­dom­men hol­der til som dri­ver med tre­ning. Be­kla­ger, Lise Lothe, men du er et unn­tak.

La oss eld­re

her i kom­mu­nen få noe ved sjø­en som vi kan bru­ke og kose oss med. Det er tross alt vi som har byg­get opp den­ne kom­mu­nen ved å be­ta­le skatt hele li­vet og har bodd her hele li­vet. Nå er det man­ge her i byen som har flyt­tet hit fra en stor­by og kom­met inn i po­li­tik­ken her. Til dem vil jeg si, dra til­ba­ke til stor­byen du kom fra og ikke bygg om vår lil­le ko­se­li­ge by til et nytt Sin­ga­po­re.

Og mens jeg

var in­ne på bi­blio­te­ket, grøs­ser ved nav­net. Har hørt lite om be­søks­tal­le­ne der i det sis­te. Nå som det er for­budt å gå igjen­nom der på vei til Od­den, skul­le det va­ert ar­tig å vite om det frem­de­les er 20.000 be­sø­ken­de i må­ne­den.

Jeg er litt

enig med Harald Nae­ser som sier at vi må la va­ere å byg­ge ut Od­den og Gun­ders­hol­men, men ikke på grunn av at vi tren­ger en havn. Men for­di vi er en små­by. Det fin­nes flot­te hav­ner i gans­ke kort av­stand fra byen, og med flot­te vei­er snart bå­de mot øst og vest, er ikke trans­port noe pro­blem.

Nå kom­mer vel

Venst­re og MDG inn og vil ar­res­ter meg på grunn av mil­jø­et, men når jeg sen­der et brev til na­bo­en, så må det via Kris­tian­sand, el­ler kan­skje enda leng­re før det hav­ner i post­kas­sa på si­den av min. Da er det ikke noe snakk om mil­jø, da er det snakk om ra­sjo­na­li­se­ring.

Litt mil­jø til

slutt. En­veis­kjør­te vei­er. Ring­vei rundt Grim­stad. Miljø­ga­ter hvor en må stop­pe å star­te hele ti­den, tom­me bu­tik­ker i sen­trum på grunn av at al­le kjø­rer til su­per­mar­ke­der uten­for byen for­di det er grise­dyrt å par­ke­re i byen. Det er miljø­venn­lig det.

Og så gle­der

jeg meg til å se på vann­spei­let foran bi­blio­te­ket til som­mer­en. Sit­te med fers­ke re­ker, en li­ten boks i hån­da og se på van­net. Det­te er drøm­men, men vir­ke­lig­he­ten kan bli slik. Fros­ne re­ker, null drik­ke og ut­sik­ten blir et ak­ter­speil på en båt til­hø­ren­de en ny­rik øst­len­ding med en snill bank­for­bin­del­se. Vi får se. Ha en fin kald vår. Ha­ter for­res­ten den­ne glo­ba­le opp­var­min­ga, så nå lu­rer jeg på å byt­te ut hy­brid­bil med die­sel igjen, for å få litt mer var­me på klo­den. Al­le mon­ner drar, en­hver die­sel­bil la­ger litt mer var­me og erte­sup­pa skal bare halv­ko­kes he­ret­ter, slik at det blir mye luft i ma­gen som også hjel­per på å få fart i den glo­ba­le opp­var­min­ga.

INNLEGG: Jan Ove Fed­de min­ner om at Grim­stad er en små­by. – Ikke bygg om vår lil­le by til et nytt Sin­ga­po­re, opp­ford­rer han. Bil­det vi­ser an­leggs­ar­bei­det med den nye par­ken By­ha­ven. I bak­grun­nen bi­blio­te­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.