Be­kym­ret over nye bo­li­ger på Fevik­tun

I lø­pet av mai flyt­ter de to førs­te be­boer­ne inn på Fevik­tun 6. Man­dag etter­mid­dag ble na­bo­ene in­vi­tert på en om­vis­ning. De rea­ger­te på åpne dø­rer.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FEVIK­TUN 6

Man­dag etter­mid­dag ble na­bo­er in­vi­tert på om­vis­ning på Fevik­tun 6, hvor de to førs­te be­boer­ne flyt­ter inn i lø­pet av mai.

– Det­te har vi kjem­pet mot len­ge, sier Ma­ri­ann Na­evis­dal. Hun står sam­men med res­ten av de na­er­mes­te na­bo­ene til Fevik­tun 6. Det­te er nye bo­li­ger for psy­kisk ut­age­ren­de pa­si­en­ter med sam­men­sat­te li­del­ser.

Na­bo­ene har fått kom­me på en om­vis­ning i bo­li­ge­ne, før de førs­te to be­boer­ne flyt­ter inn i lø­pet av mai.

Red­sel

– Det blir jo spennende for oss, vi vet jo ikke hvor­dan det­te blir, sier Lin­da Hal­vor­sen.

– Vi er red­de, sier Na­evis­dal. – Vi er red­de, for vi får inn en usik­ker­het i nabo­la­get vårt, sier Ja­mes Før­de.

– Og man skal ikke føle red­sel i vårt eget hus, hvor man har bodd i 30 år, sier Hal­vor­sen.

– Nå øns­ker vi in­struk­ser, som hva vi skal gjø­re hvis de rin­ger på dø­ra vår, sier Hal­vor­sen.

Ikke et feng­sel

Hil­de John­sen er kon­sti­tu­ert en­hets­le­der i bo­vei­le­der­tje­nes­ten. Hun vis­te na­bo­ene rundt, sam­men med Nor­mann Ha­ve­gaard, som er fag­le­der og skal va­ere fast på Fevik­tun 6.

– Vi har bedt om en om­vis­ning. Jeg har man­ge spørsmål. Blant an­net om det er en hvi­len­de natte­vakt, sier An­net­te Klin­gen­berg Erik­sen.

Fevik­tun 6 be­står av fem van­li­ge lei­lig­he­ter, og en akutt­plass. Det er fel­les­are­al, per­so­nal­base, hvile­rom, og hver be­bo­er har sin egen ut­ven­di­ge bod.

– De har også ut­gangs­dør ut fra sin egen lei­lig­het. De er ikke låst in­ne. Det­te er ikke et feng­sel, sier John­sen på spørsmål om de kan kom­me og gå når de vil.

– Det skal va­ere gode sys­te­mer her, og våk­ne natte­vak­ter. Det er høy kom­pe­tan­se blant dem som skal job­be der, for­kla­rer hun.

Na­bo­ene rea­ge­rer på at be­boer­ne kan kom­me og gå når de selv øns­ker det.

– De vil ha god be­man­ning rundt seg, sier John­sen.

– Jeg er engste­lig og jeg vil ikke va­ere redd i mitt eget hus, sier Hal­vor­sen.

– Vi li­ker det ikke. Be­boer­ne kan av­ta­le at de stik­ker ut en kveld. Nå får de fri ut­gang, de dø­re­ne bur­de kun­ne lå­ses sen­tralt, men­te Klin­gen­berg Erik­sen.

Gått frem på en dår­lig måte

– Det vil va­ere sys­te­mer som iva­re­tar de dø­re­ne. De går ikke ut ale­ne, det er med føl­ge og tett opp­føl­ging, sier John­sen.

– Kan vi få te­le­fon­num­me­ret hit for å få di­rek­te kon­takt, hvis det skjer noe, spur­te Før­de.

– Ja, det kan dere, svar­te John­sen.

– Vi er red­de for hva som skjer om noen år. Dere har gått fram på en dår­lig måte, men­te John Åd­ne.

– Hvis fi­re går ut på en gang, hva gjø­re dere da, spur­te Klin­gen­berg Erik­sen.

– Dis­se be­boer­ne bor i et nabo­lag i dag, og jeg har ikke hørt om noen epi­so­der. Det er trist å høre at dere er blitt skremt så opp, sier John­sen.

– Vi ten­ker på for­stu­di­et, hvor det ikke ble an­be­falt å byg­ge det­te i naer­he­ten av sko­le, barne­hage og tett­be­byg­de strøk. De sier at det ikke er skole­vei her, men det er i hvert fall tre ge­ne­ra­sjo­ner som har brukt den­ne vei­en til sko­len, sier In­ger Hal­vor­sen.

FELLESAREALE: Na­bo­ene om­vis­ning i den nye bo­li­gen med seks lei­lig­he­ter, De had­de man­ge spørsmål til Hil­de John­sen og Nor­mann Ha­ve­gaard (t.h.).

SNART KLART: Det er kun små­ting som gjen­står før Fevik­tun 6 er klar for inn­flyt­ting.

LEI­LIG­HET: Lei­lig­he­te­ne be­står av kjøk­ken og stue i ett, bad og sove­rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.