Stor­møte om mob­bing

Man­dag kveld ret­tet Fjaere barneskole fo­kus mot mob­bing og in­vi­ter­te al­le sko­lens for­eld­re til møte.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ FJAERE BARNESKOLE ➤Ja■icke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

Fjaere barneskole sat­te man­dag kveld mob­bing på dags­or­den og in­vi­ter­te al­le for­eld­re til møte i sko­lens au­di­to­ri­um.

Det var kon­sti­tu­ert rek­tor på Fjaere barneskole, Hog­ne Ryd­nin­gen som in­vi­ter­te til stor­for­eldre­møte man­dag kveld.

– Sko­len har over tid ar­bei­det med kre­ven­de elev­sa­ker. Noe lo­kal pres­se, po­li­ti­ke­re og ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Grim­stad kom­mu­ne har om­talt som «skole­sa­ken». I for­bin­del­se med det­te har sko­len inn­gått et sam­ar­beid med La­e­rings­miljø­sen­te­ret med pro­fes­sor Er­ling Ro­land i spis­sen. På man­dag ret­ter vi fo­kus mot mob­bing og ar­bei­det med å sik­re at al­le våre ele­ver opp­le­ver tryg­ge og gode skole­da­ger, sier Ryd­nin­gen.

– Sko­len ar­bei­der kon­ti­nu­er­lig med å bli bed­re med tan­ke på å leg­ge til ret­te for al­le våre ele­ver, slik at al­le kan opp­le­ve tryg­ge og gode skole­da­ger. Som et ledd i det­te har sko­len inn­gått et sam­ar­beid med La­e­rings­miljø­sen­te­ret. Et an­net vik­tig ledd i det­te ar­bei­det er godt sam­ar­beid med dere fore­sat­te. Med det­te mø­tet øns­ker vi å fo­ku­se­re på hva som er sko­lens an­svar og hvor­dan fore­sat­te kan bi­dra i det­te vik­ti­ge ar­bei­det, sier Ryd­nin­gen. Fore­le­ser­ne man­dag var fra Na­sjo­nalt sen­ter for la­e­rings­mil­jø og at­ferds­forsk­ning (La­e­rings­miljø­sen­te­ret), ved Er­ling Ro­land og Ka­ri Stam­land Gus­fre. Te­ma­et var mob­bing, trygt og godt skole­mil­jø for al­le ele­ver, sko­lens an­svar og fore­sat­tes med­virk­ning.

Har fulgt sko­len

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim inn­le­det man­dags­kvel­den med å for­tel­le at hun har fulgt Fjaere barneskole si­den hun be­gyn­te som råd­mann.

– Jeg har fått lov til å bli kjent med sko­len, og jeg har fått ta del i det sko­len har job­bet med det sis­te halv­an­net året, sier råd­man­nen. Å se på le­der­ka­ba­len har va­ert et av fle­re grep som er blitt gjort.

– Det er vik­tig med en sta­bil le­del­se. Vi har satt inn en kon­sti­tu­ert skole­sjef/kom­mu­nal­sjef for den­ne sko­len fra 1. fe­bru­ar. Vi har lyst ut en fast rek­tor­stil­ling og en styr­king med fag­le­der­stil­ling, sier råd­man­nen. Han som er fast rek­tor har fått inn­vil­get per­mi­sjon ut nes­te skole­år, og det er grunn­la­get for å ly­se ut stil­lin­gen.

– Det­te er en sko­le som sco­rer godt, så det skjer mye bra her. Den er like god, og på en­kel­te om­rå­der bed­re, enn and­re sko­ler i kom­mu­nen og i lan­det. Nå har den­ne sko­len bedt om kom­pe­tanse­he­ving på det som sko­len stre­ver med, og jeg fø­ler vi har spiss­kom­pe­tan­sen på plass nå, sier Ny­bø Sol­heim.

Fersk­vare

– Nå vil dere få et inn­blikk i det vi skal job­be med per­so­na­let på sko­len frem­over, sier pro­fes­sor Er­ling Ro­land. Han skrøt av den full­sat­te sa­len.

– Det er fan­tas­tisk at dere stil­ler opp, det be­tyr at dere bryr dere om bar­na de­res, om and­res barn og om sko­len, sier pro­fes­so­ren.

– Et trygt og godt skole­mil­jø er all­tid fersk­vare, sier Ka­ri Stam­land Gus­fre. I til­legg til sin fag­li­ge bak­grunn, er hun også for­eld­re til fi­re barn. Sam­men med Ro­land un­der­strek­te hun vik­tig­he­ten av at barn skal ha det bra på sko­len.

– Når et barn sli­ter, så sli­ter vi også, sier Ro­land.

De inn­le­det fore­dra­get med å vise en film om ei jen­te som ble mob­bet. Og kun­ne for­tel­le litt om hva som kjenne­teg­ner de som blir ut­satt for kren­kel­ser.

– Man­ge som blir mob­bet vil ikke for­tel­le det hjem­me, de er flaue og vil ikke gjø­re for­eld­re­ne noe vondt. Det er en be­last­ning i seg selv å gå med en slik vond hem­me­lig­het, sier Ro­land. Han had­de hatt be­søk av en per­son som had­de blitt mob­bet i man­ge år. Fort­satt had­de hun drøm­mer om det, spise­pro­ble­mer og tenk­te man­ge gan­ger på å ta li­vet av seg.

– Det ret­tes an­kla­ger mot den som blir mob­bet. Et­ter hvert be­gyn­ner man å tro på det som man hø­rer, sier Ro­land.

De­fi­ni­sjon på mob­bing er at det er en ne­ga­tiv hand­ling som gjen­tas, mot en per­son som ikke kan for­sva­re seg. Na­sjo­na­le tall vi­ser at det er 5 pro­sent som blir mob­bet, og fi­re pro­sent som mob­ber.

– In­gen her er in­ter­es­sert å i skuf­fe pro­ble­mer un­der tep­pet. Sko­len har plikt til å føl­ge med, ha ra­da­ren på, bå­de in­di­vi­du­elt og som sko­le, sier han.

– For­eld­re kan søke kunn­skap, støt­te sko­len, støt­te, opp­munt­re og stil­le krav til eget barn, ut­vi­de sko­lens blikk og va­ere til ste­de, sier Stam­land Gus­fre.

FORE­DRAG: Er­ling Ro­land og Ka­ri Stam­land Gus­fre holdt fore­drag.

FULLSATT: Sko­lens au­di­to­rie var fullsatt man­dag kveld

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.