Lo­kalt kul­tur­løft

Grimstad Adressetidende - - LEDER -

➤ Fre­dag kveld er det pre­miere på «Sound of Mo­vies» på Grim­stad Kul­tur­hus. Nå er det ikke noe nytt at kul­tur­hu­set byr på le­ven­de fore­stil­lin­ger med sang og mu­sikk, ver­ken fra til­rei­sen­de ar­tis­ter el­ler lokale opp­set­nin­ger. Det som er spe­si­elt med det­te show­et, er at det er kul­tur­hu­set selv som har tatt ini­tia­tiv og pro­du­sert fore­stil­lin­gen. for øv­rig den førs­te et­ter at kul­tur­hu­set igjen kom på kom­mu­na­le hen­der.

➤ Es­pen Gr­jot­heim og El­len Lehr­vold Hal­vor­sen er hen­tet inn for å fron­te show­et, sam­men med til sam­men 75 lokale ak­tø­rer. Det lig­ger an til en spennende miks av pro­fe­sjo­nel­le kref­ter og dyk­ti­ge ama­tø­rer.

➤ Kul­tur­hus­le­der Rolf Mey­er Tallak­sen er bå­de kon­fe­ran­sier og di­ri­gent for «Sound of Mo­vies». Men enda vik­ti­ge­re er hans rol­le som pri­mus mo­tor og pro­du­sent. Som le­der av kul­tur­hu­set har han tatt sig­na­let fra Kul­tur­de­par­te­men­tet, som nå stil­ler stør­re krav til lan­dets kul­tur­hus. De skal ikke bare pro­gram­me­re og set­te and­res fore­stil­lin­ger på pla­ka­ten. De bør også set­te opp egne fore­stil­lin­ger. Da van­ker det øko­no­mis­ke til­skudd fra sen­tra­le myn­dig­he­ter.

➤ Mens ki­no­en har gått glim­ren­de, har kul­tur­hu­set slitt tungt med å fyl­le opp kon­ser­ter og and­re opp­set­nin­ger. Der­for er det eks­tra gle­de­lig å se den for­mi­dab­le for­hånds­in­ter­es­sen til «Sound of Mo­vies». Det un­der­stre­ker at lo­kal kultur slår an.

EGENPRODUKSJON: Fre­dag er det pre­miere på kul­tur­hu­sets førs­te egenproduksjon med blant and­re Es­pen Gr­jot­heim i ak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.