Tøff borte­kamp for Jerv

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø sier la­get må hen­ge godt sam­men for å unn­gå en ny smell mot Kongs­vin­ger.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - FOT­BALL ➤ Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Søn­dag kveld ven­ter Kongs­vin­ger på borte­bane, en mot­stan­der som har gitt Jerv juling både i 2017 (6–1) og 2016 (5-0).

– Hvor­dan ser du på kam­pen, Ar­ne Sand­stø?

– Det er et av de tøf­fes­te ste­de­ne vi kan kom­me, og de vil ut­ford­re kol­lek­ti­vet vårt. Kla­rer vi å stå imot det, går det bra, kla­rer vi det ikke, kan de ska­pe pro­ble­mer for oss.

Også på Le­ver­myr har det blitt man­ge mål mel­lom la­ge­ne i 1. di­vi­sjon (2-2 i fjor og Jerv-sei­er 3–2 året før). I de sis­te fire opp­gjø­re­ne mel­lom la­ge­ne har det i snitt blitt sco­ret hele 5,25 mål.

– Er det for­di det er to of­fen­si­ve og spil­len­de lag det blir så mye mål i dis­se kam­pe­ne?

– Først og fremst har vi et fryk­te­lig stygt re­sul­tat der oppe hvor vi ikke var rik­tig der. Vi mis­tet tro­en da vi fikk et mål try­net, er­kjen­ner Sand­stø om fjor­årets 1-6-tap.

– En av ho­ved­tin­ge­ne vi har job­bet med i vin­ter er å job­be som et kol­lek­tiv. Det så vi i star­ten mot Ull/Ki­sa. I førs­te om­gang sprakk vi opp litt, så vi må hen­ge godt sam­men, sier Sand­stø.

– Tror du det blir enda et mål­rikt opp­gjør på søn­dag?

– Hvis må­le­ne kom­mer rik­tig vei gjør det in­gen­ting at det blir man­ge.

Da la­ge­ne møt­tes i Mar­bel­la før se­son­gen, end­te det 1–1.

– Da had­de de bal­len mye, og de er et ball­sik­kert lag, men vi had­de de fles­te og størs­te mu­lig­he­te­ne. Det gjel­der å ut­nyt­te de mu­lig­he­te­ne, sier Sand­stø.

Få ute med ska­de

– Hvor­dan lig­ger det an med ska­der?

– Jan Jens­sen og Alex­an­der Lind er de som er de­fi­ni­tivt ute, så får vi se hvor­dan det ser ut med res­ten på de sis­te tre­nin­ge­ne før kam­pen, sier han.

PS! På mot­satt bane­halv­del ven­ter tro­lig tid­li­ge­re Jervs­pil­ler Iman Ma­fi, som har star­tet se­son­gens to førs­te kam­per på KILs venstre­back.

KOL­LEK­TIV: Ar­ne Sand­stø frem­he­ver kol­lek­ti­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.