Lo­ven­de start for nytt råd

Grimstad Adressetidende - - NEWS -

➤ Det satt langt in­ne å få opp­ret­tet et inn­vand­rer­råd i Grim­stad. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen lot sa­ken sei­le i råd­hu­sets irr­gan­ger helt til po­li­ti­ker­ne, med Hå­vard Røise­land (Ap) i spis­sen, sa klart ifra om at de ikke to­le­rer­te yt­ter­li­ge­re tre­ne­ring.

➤ Nå er innvandrerrådet hel­dig­vis i funk­sjon. Le­der Ah­mad Noor og nest­le­der Eben­ge Emi­lie Re­gen­bo­gen in­vi­te­rer nå til dia­log­kafé og de­batt på bi­blio­te­ket til man­dag. Te­ma­et er vik­tig – «Lyk­kes vi med in­te­gre­rin­gen i Grim­stad?». Og sva­ret er både ja og nei.

➤ Kom­mu­nen har fått mye ros for sitt in­te­gre­rings­ar­beid. Ikke minst det fak­tum at man­ge av inn­vand­re­re kom­mer i ut­dan­ning og job­ber i Grim­stad. Det er selv­sagt fle­re som skal ha an­er­kjen­nel­se for det­te, blant and­re inn­vand­re­re selv og na­e­rings­li­vet. Sam­ti­dig vet vi at det er ut­ford­rin­ger og pro­ble­mer, blant an­net med unge ens­li­ge asyl­sø­ke­re.

➤ Innvandrerrådet kan spil­le en vik­tig rol­le i å in­volve­re nye inn­byg­ge­re fra and­re de­ler av ver­den og sør­ge for at de har et fo­rum der de kan ta opp ak­tu­el­le spørs­mål. Rå­det kan også set­te ting på dags­or­den, slik de gjør med mø­tet kom­men­de man­dag. Dia­log er vik­tig. Men det for­ut­set­ter at man ikke bare skry­ter av hver­and­re, men snak­ker om re­el­le ut­ford­rin­ger. Også det som er vans­ke­lig.

IN­TE­GRE­RING: Innvandrerrådet set­ter et sen­tralt tema på dags­or­den, nem­lig in­te­gre­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.