Skal gjø­re gam­le hyb­ler mer at­trak­ti­ve

De gam­le SiA-bo­li­ge­ne i Tønne­volds­gate har et ut­lei­e­be­legg på kun 60–70 pro­sent. Nå tas det sto­re grep for å gjø­re hyb­le­ne mer at­trak­ti­ve.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤SIA-BO­LI­GER ➤Ja­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

– Vi har hatt et ut­lei­e­be­legg på 60–70 pro­sent den sis­te ti­den, så vi øns­ker å gjø­re bo­li­ge­ne mer at­trak­ti­ve, sier Pål Harv, ad­mi­ni­stre­ren­de i SiA i Ag­der. Grim­stads elev­hjem num­mer én, stu­dent­bo­li­ge­ne i Tønne­volds­gate, ble bygd i 1969 og har va­ert leid ut til stu­den­ter si­den, både stu­den­ter fra fag­sko­len, AiD, HiA og nå UiA.

Men nå er det en da­len­de in­ter­es­se for å leie de rundt 100 hyb­le­ne. I fjor høst be­gyn­te der­for plan­leg­gin­gen av hvil­ke grep som bur­de tas.

– Vi øns­ker å gi stu­dent­hjem­met et mind­re in­sti­tu­sjons­preg, og vi vil kom­bi­ne­re far­ger og gi en god bo­lig­stan­dard til en for­nuf­tig pris, og få et godt mil­jø for stu­den­te­ne, sier Harv.

Star­tet 1. mars

Ar­bei­det med plan­leg­gin­gen star­tet i fjor høst, sam­men med en in­te­ri­ør­ar­ki­tekt. 1. mars star­tet oppus­sin­gen.

– Bo­li­ge­ne på cam­pus er fylt opp, men i dis­se bo­li­ge­ne sli­ter vi med ut­leie, sier Ing­rid Lau­sund Tenn­fjord, bo­lig­kon­su­lent i SiA.

– Og vi tror det har med stan­dar­den å gjø­re. Nå vil vi lage det ko­se­lig her, og da er far­ger vik­tig, samt lyd­dem­ping og trappe­hus, sier Harv.

– Det skal se fresht ut, lo­ver Lau­sund Tenn­fjord.

– Og så leg­ger vi opp til gode fel­les­area­ler, sier Harv.

I førs­te om­gang er det førs­te eta­sje som pus­ses opp, både hyb­le­ne og fel­les­area­le­ne. Så skal det hele eva­lu­eres før det even­tu­elt tas de sam­me gre­pe­ne i de øv­ri­ge eta­sje­ne.

– Stu­den­te­ne i dag er nok vant til en an­nen stan­dard enn for 30 år si­den, og de vil helst ha eget bad, sier Harv.

Hyb­le­ne i førs­te eta­sje har nå fått nye far­ger, gulv, inn­red­ning og gar­de­ro­be.

No­en av veg­ge­ne har blitt slått ut mel­lom hyb­le­ne, slik at de er blitt blir stør­re.

– Vi har 1500 bo­en­he­ter i SiA, og skal vi gjø­re Ag­der til det bes­te stu­die­ste­det, så er bo­for­hol­de­ne vik­ti­ge, sier Harv.

Mye pen­ger

Oppus­sin­gen bru­ker SiA to mil­lio­ner kro­ner på, i til­legg bru­ker de sam­me sum­men på å set­te inn kjøk­ken­vak­ter på alle SiA sin bo­li­ger, for å øke sik­ker­he­ten.

– I fjor høst var det tre bran­ner i lø­pet av kort tid i stu­dent­bo­li­ger, sier le­der for tek­nisk, Ole Jan Moseid.

– SiA har et ved­li­ke­holds­fond på 18 mil­lio­ner kro­ner Etter hvert vil vi vur­de­re om vi fort­set­ter å pus­se opp. Vi er be­kym­ret for ut­lei­e­be­leg­get her, og fun­ge­rer det­te vi gjør nå, så kjø­rer vi på med res­ten. Og vi øker hel­ler ikke pri­se­ne på hyb­le­ne som lei­es ut, sier Harv.

POSTKASSER: Post­kas­se­ne på veg­gen er fra byg­gin­gen av stu­dent­hjem­met. Ing­rid Lau­sund Tenn­fjord sam­men med Pål Harv og Ole Jan Moseid.

KOR­RI­DOR: Pål Harv i kor­ri­do­ren i førs­te eta­sje, som har blitt mye ly­se­re etter oppus­sin­gen.

STUE: I no­en av hyb­le­ne er veg­ger slått ut, slik at de blir stør­re, og med både sove­rom og en li­ten stue.

GAM­MELT: I de gam­le hyb­le­ne var det er et gam­melt preg som de nå øns­ker å få bort.

STO­RE GREP: Den­ne gjen­gen tar sam­men sto­re grep for å gjø­re de gam­le hyb­le­ne mer at­trak­ti­ve for stu­den­ter: Fra venst­re

Pål Harv, Ole Jan Moseid, Pål Lyngroth, Øy­vind Even­sen, Åse Har­svik, Ing­rid Lau­sund Tenn­fjord og To­ve Gar­dal.

KJØK­KEN­VAK­TER: På det ny­oppus­se­de kjøk­ke­net er det også in­stal­lert kjøk­ken­vakt på kom­fy­ren. Det har alle SiA sin bo­li­ger fått in­stal­lert nå.

NYTT PREG: Hyb­le­ne i førs­te eta­sje har fått nytt gulv, far­ger, inn­red­ning og gar­de­robe­skap.

FELLESOMRÅDE: Pål Harv og Ing­rid Lau­sund Tenn­fjord vi­ser fram fel­les­s­tua, hvor det snart vil kom­me en stor tv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.