Ut­vi­det støtte­ap­pa­ra­tet

Amazon har fått på plass et mye stør­re støtte­ap­pa­rat i år en tid­li­ge­re. Det be­tyr mye for alle, me­ner Tom­my Ege­li.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Det var etter eva­lu­e­rin­gen av se­son­gen i fjor at vi fant ut at vi måt­te ut­vi­de støtte­ap­pa­ra­tet vårt, og det har va­ert vel­dig bra, sier Tom­my Ege­li.

Han har fått med seg Lar­ry Roth­schild og Kel­sey Hood som as­sis­tent­tre­ne­re, Oli Thor Ei­nar­son som keeper­tre­ner, og Ka­ri Hjem­bo som fy­sisk tre­ner.

– Å få inn Ka­ri har va­ert et stort løft for hele grup­pa. Hun har bi­dratt på den fy­sis­ke bi­ten, som var et punkt vi øns­ket å ut­vik­le oss på. I tre­nings­ar­bei­det har de job­bet mye med strikk, og det har va­ert vel­dig bra. Jen­te­ne har blitt fy­sisk ster­ke­re i år, sier han. I til­legg til at Ka­ri Hjem­bo har kjørt den førs­te de­len av de fles­te øk­te­ne i vin­ter, har spil­ler­ne også hatt in­di­vi­du­el­le øk­ter på Sta­mi­na, hvor de har trent styr­ke på egen hånd.

– Det har va­ert kjempe­vik­tig for å få opp eks­plo­si­vi­te­ten. Vi har prio­ri­tert det fy­sis­ke i år, det er det in­gen tvil om, sier tre­ne­ren. Han tror jen­te­ne har satt pris på at de har fått inn­putt fra fle­re kan­ter.

– Kel­sey har trent dem en gang i uka, og jeg tror alle er eni­ge om at det har va­ert et løft. Jen­te­ne får in­put fra fle­re vink­ler og det tror vi løf­ter hele la­get, sier han.

FÅR SKRYT: Ka­ri Hjem­bo får mye skryt for sin jobb med årets A-lag. hun er fy­sisk tre­ner for jen­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.