Feil om vol­ley­ball

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - TORS­DAG SKREV

➤ Adres­sa at vol­ley­ball­klub­ben plan­leg­ger tur­ne­rin­ger for skole­ung­dom i juni. Det rik­ti­ge er at dis­se tur­ne­rin­ge­ne for ung­doms­skole­ele­ver først ar­ran­ge­res til høs­ten. til tje­nes­te, og der­for har alle an­sat­te i Grim­stad kom­mu­ne fått be­skjed om at de kan va­ere løype­vakt i ar­beids­ti­den, mel­der Ag­der­pos­ten. Kom­mune­styre­re­pre­sen­tant Hanne BieLorent­zen Schultz (Frp) rea­ge­rer på at kom­mu­nen pl­ut­se­lig åp­ner penge­sek­ken for ett kon­kret ar­ran­ge­ment, mens and­re i langt stør­re grad er av­hen­gig av fri­vil­lig­het.

– Det kan her bli snakk om vel­dig mye av kom­mu­nens pen­ger. Det­te er ikke en sak som er be­hand­let i kom­mune­sty­ret, og vi opp­le­ver det som rar bruk av pen­ge­ne, sier Schultz til Ag­der­pos­ten. Na­e­rings­sjef Bo­dil Slette­bø opp­ly­ser at in­tern re­krut­te­ring av løype­vak­ter reg­nes som en del av kom­mu­nens kost­nad med Tour des Fjords.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.