Om Pon­dus på bi­blio­te­ket

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - FØRST­KOM­MEN­DE TIRS­DAG

er en dag å mer­ke seg for fans av tegne­se­ri­en Pon­dus. Den­ne kvel­den får nem­lig bi­blio­te­ket be­søk av re­dak­tø­re­ne Tor­mod Løk­ling og Ton­je Tor­nes. De har beg­ge job­bet tett med Pon­dus og hans ska­per Frode Øver­li.

De vil snak­ke sam­men om Pon­dus spe­si­elt og tegneserier ge­ne­relt, le­ser vi i en presse­mel­ding. Pon­dus er den mest suk­sess­ful­le nors­ke tegne­se­ri­en noen­sin­ne. Den har va­ert med på å bane vei for man­ge nye nors­ke tegneserier, og he­vet sta­tu­sen be­trak­te­lig på både det å lese og lage tegneserier, står det vi­de­re.

Tegne­se­ri­en Pon­dus er på lis­ta over Grim­stad bi­blio­teks nors­ke lit­te­ra­ere ka­non som by­ens be­folk­nings var med på å stem­me fram. Det­te ar­ran­ge­men­tet er det tred­je og sis­te i rek­ken den­ne vår­en om bi­blio­te­kets ka­non. Ar­ran­ge­men­tet er gra­tis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.