Mi­sjons­ra­dio­en på se­nior­mes­sa

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - SOM I

➤ fjor vil Mi­sjons­ra­dio­en også i år va­ere på plass når se­nior­mes­sa ar­ran­ge­res på Dahls­ke ons­dag.

Der­som du f.eks. tren­ger hjelp til å få inn lo­kal­ra­dio­ene el­ler and­re ka­na­ler på DAB ra­dio­en din, opp­ford­rer vi deg til å ta ra­dio­en med til mes­sa, så skal vi gjø­re det vi kan for å hjel­pe deg. Man­ge har enk­le og små stør­rel­ser på sine DAB ra­dio­er og det kan der­med va­ere lett å ta de med til Se­nior­mes­sa. Der­som du ennå ikke har skaf­fet deg DAB ra­dio, vil Mi­sjons­ra­dio­en vise deg noen for­skjel­li­ge al­ter­na­ti­ver av både FM, DAB og in­ter­nett­ra­dio­er. Be­nytt der­for an­led­nin­gen ons­dag til å kom­me inn­om mi­sjons­ra­dio­ens stand på se­nior­mes­sa på Dahls­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.