Hen­tet in­spi­ra­sjon på fy­ret

Nok en krim­bok får grim­stad­sk­jaer­går­den som ku­lis­se. Knut Nae­rums ny­es­te be­gyn­ner og slut­ter nem­lig på Hom­bor­sund fyr.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - ➤ Martin Hau­gen martin.hau­gen@gat.no

For­fat­ter Knut Nae­rum be­søk­te ny­lig Hom­bor­sund fyr. Her har han nem­lig plas­sert for­tel­le­ren i den nye bo­ken «Den gåte­ful­le Obe­ron Qvist», som føl­ger de po­pu­la­ere «Døde menn går på ski», «Voo­doo på vest­kan­ten» og «De dø­des båt».

I sist­nevn­te bok opp­hol­der for­fat­ter Kjell Nil­sen seg på en øy sterkt in­spi­rert av grim­stad­sk­jaer­går­den, et om­rå­de Nae­rum er glad i.

I den nye bo­ken ven­der Nil­sen til­ba­ke til Grim­stad, den­ne gan­gen alt­så til Hom­bor­sund fyr.

– Krim­for­fat­te­ren Kjell Nil­sen har god grunn til å tro at noen vil ham til livs, og der­for har han flyk­tet til et sted hvor han reg­ner med å va­ere vans­ke­lig å fin­ne. Og hvor han, i ver­ste fall, har god over­sikt med hvem som kom­mer og fra hvil­ken ret­ning de kom­mer. Boka kom­mer i juni, og blir for­hå­pent­lig både spen­nen­de og mys­tisk, for­tel­ler Nae­rum til Adres­sa.

Bø­ke­ne om Obe­ron Qvist om­ta­les gjer­ne som krim­pa­ro­di­er, etter­som de er tungt in­spi­rert av André Bjer­kes klas­sis­ke bø­ker i sjan­ge­ren og inne­hol­der mye av Nae­rums ka­rak­te­ris­tis­ke hu­mor.

Be­gyn­ner og slut­ter på fy­ret

«Den gåte­ful­le Obe­ron Qvist» får en litt an­nen struk­tur enn de tid­li­ge­re bø­ke­ne om de­tek­ti­ven.

– Det er en bok som er satt sam­men av man­ge for­tel­lin­ger, med en ramme­his­to­rie som lø­per gjen­nom hele boka. Den­ne ramme­for­tel­lin­gen be­gyn­ner og slut­ter på fy­ret. Der­for kon­tak­tet jeg Hom­bor­sund fyrs venner for å høre om det var mu­lig å ta en natt på fy­ret selv og bli kjent med om­gi­vel­se­ne, sier Nae­rum.

Tak­ker fyr­ven­ne­ne

Venne­for­enin­gen stil­te opp med den hjel­pen for­fat­te­ren treng­te.

– Styre­le­der Jan Arild Vass­botn var både vel­vil­lig og hjelp­som. Jeg hå­per alle som kan, støt­ter opp om den job­ben venne­for­enin­gen gjør for å ved­li­ke­hol­de ste­det og sør­ge for at det fort­satt er liv på fy­ret. Selv om det ikke len­ger er be­man­net, og selv om man ikke len­ger hø­rer tåkel­u­ren, som jeg gjor­de da jeg var gutt­unge og til­brak­te som­re­ne der ute på øy­ene. Flott sted, i all slags va­er, me­ner Nae­rum.

FOTO: PRI­VAT

SKRY­TER: Knut Nae­rum sy­nes Hom­bor­sund fyr er et flott sted. Snart duk­ker det opp i hans ny­es­te bok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.