Skal for­sva­re Grim­stads og Nor­ges aere i junior-EM

Bokse­ta­len­tet Da­ni­el Gran­de fra Grim­stad bok­se­klubb skal i dag bok­se i junior-EM for al­ler førs­te gang i klub­bens his­to­rie. Må­let er å kva­li­fi­se­re seg vi­de­re til VM.

Grimstad Adressetidende - - SPORT JUNIOR-EM - ➤ Kje­til Karl­sen kje­til@gat.no

– Jeg ble selv­føl­ge­lig vel­dig for­nøyd da jeg fikk be­skjed om at jeg var tatt ut til junior-EM i Ita­lia. Det er jo det man job­ber for, tre­ner mot og of­rer tid for hver enes­te dag. For å kom­me seg til sli­ke sto­re mes­ter­skap som det­te og se hvor­dan man kan kla­re seg mot de sto­re na­sjo­ne­ne ute i ver­den.

Det­te sier Da­ni­el Gran­de til Adres­sa. Vi tref­fer ham i gym­sa­len på Le­ver­myr der han tre­ner sam­men med res­ten av bok­ser­ne i klub­ben pluss tre­ne­ren sin, Hen­ning Lille­jord. Da er det ba­re få da­ger til han set­ter seg på fly­et til Ro­ma i Ita­lia der han om få da­ger skal kon­kur­re­re mot de al­ler bes­te bok­ser­ne i Euro­pa i det junior-EM går av sta­be­len i byen. Den kon­kur­ran­sen be­gyn­ner i dag, tirs­dag 17. april, og va­rer helt fram til fre­dag 26. april.

Al­ler førs­te gang

Selv om Grim­stad bok­se­klubb har gjort det bra i man­ge år og til og med Kai Ro­bin Hav­naa har bok­set der og trent med dem, er det li­ke­vel al­ler førs­te gang at klub­ben har fått en av sine egne bok­se­re med i et junior-EM. Gran­des vei til mes­ter­ska­pet kom­mer etter at han først vant NM for junio­rer, og så kom på and­re plass i nor­disk. Da syn­tes sports­sjef i Nor­ges Bokse­for­bund, Per Arne Skau, at ti­den var in­ne for å sen­de ham ut i ver­den på stør­re mes­ter­skap og til stør­re ut­ford­rin­ger.

– Ble du over­ras­ket el­ler trod­de du selv at du kun­ne ha en mu­lig­het til å kom­me til EM?

– Jeg ble litt over­ras­ket, men det var jo det­te jeg hå­pet og trod­de på. Der­for ble jeg jo vel­dig for­nøyd da be­skje­den kom, sier Gran­de.

Grim­stad­bok­se­ren, som egent­lig kom­mer fra Arendal, har ba­re bok­set i fire år og er 17 år gam­mel. Han har der­med gjort det sva­ert bra etter at han tok på seg bok­se­hans­ke­ne for førs­te gang.

Må­let er VM i au­gust

– Hvor­dan tror du det går med deg i Ita­lia?

– Det er vel­dig høyt nivå i det­te mes­ter­ska­pet, men jeg har sett på fle­re na­sjo­ner at jeg er oppe blant de bes­te der. Med en litt hel­dig trek­ning tror jeg der­for at jeg kan kom­me langt, sier han.

– Hva er må­let ditt?

– Det er å kva­li­fi­se­re meg til VM i Un­garn i au­gust. Da må jeg bli blant de åtte bes­te i EM. Vi får se om jeg kla­rer det, men det er i hvert fall må­let mitt og noe jeg går all inn for å kla­re. Jeg har dess­uten stor tro på meg selv, sier han.

Selv om europa­mes­ter­ska­pet an­ses for å va­ere sva­ert hardt og tøft, fryk­ter li­ke­vel ikke Da­ni­el Gran­de å få mye bank.

– Nei, jeg fryk­ter det ikke. Mot­stan­der­ne mine har to ar­mer ak­ku­rat som meg, og jeg kan slå til­ba­ke. Jeg fryk­ter der­for ikke å få bank, sier han.

– Ka­non­stort

Det er Hen­ning Lille­jord i Grim­stad bok­se­klubb som tre­ner Da­ni­el Gran­de. Han er selv­føl­ge­lig sva­ert for­nøyd med at klub­ben for førs­te gang er re­pre­sen­tert i EM.

– Det­te er jo ka­non­stort for klub­ben vår. Det­te har ald­ri skjedd før, men vi vokser hele ti­den og blir bed­re og bed­re. Det­te er der­for en fan­tas­tisk til­bake­mel­ding om at noe av det vi gjør her er bra. Nå er Da­ni­el også num­mer en i sin klas­se i lan­det vårt, og har va­ert ute med lands­la­get i fle­re sto­re mes­ter­skap både i ut­lan­det og i Nor­ge, sier Lille­jord.

Han be­skri­ver også Gran­de som et ta­lent som job­ber knall­hardt for å ta nye steg hele ti­den.

– Ni­vå­et i Euro­pa er kan­skje det al­ler bes­te i ver­den, men jeg hå­per også at kan kva­li­fi­se­re seg til VM i Un­garn, sier Lille­jord.

– VM er må­let

Det sam­me må­let har Per Arne Skau i Nor­ges Bokse­for­bund. Han har fulgt Gran­de i hele hans kar­rie­re, og har sett at selv om han ikke har vun­net så vel­dig mye ennå, har han tatt sto­re og vik­ti­ge steg, sa­er­lig i det sis­te.

– Må­let til Nor­ges Bokse­for­bund er at Nor­ge skal ta en me­dal­je i det­te mes­ter­ska­pet, i til­legg til at vi skal få to til VM. Da­ni­el hø­rer i det­te med til at vi tror han kan ta både me­dal­je og kva­li­fi­se­re seg til VM, sier Skau.

NYE STEG: Da­ni­el Gran­de har ba­re bok­set i fire år, men har nå kva­li­fi­sert seg til junior-EM i Ita­lia som be­gyn­ner i dag. Tre­ne det­te mes­ter­ska­pet. ren hans, Hen­ning Lille­jord, sy­nes det er ka­non­stort at Grim­stad bok­se­klubb for førs­te gang har fått sin...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.