Slår til­ba­ke mot røyke­an­grep

Grim­stad Unge Høy­re-le­der Hå­vard Eriksen slår til­ba­ke mot angrepet fra Arendal Frem­skritts­par­tis Ung­dom.

Grimstad Adressetidende - - LEDER - ➤ DEBATT Hå­vard Eriksen le­der Grim­stad Unge Høy­re

Le­ser­nes me­ning: I tirs­da­gens avis an­grep for­man­nen i FpU Arendal, Sti­an Om­dals­moen, meg og hev­det at ar­gu­men­ta­sjo­nen min var «syl­tynn». På nett­ut­ga­ven til GAT 13.04.18 fikk jeg støt­te fra Lars Olav Karl­sen. Jeg er glad for at noen skjøn­ner hva jeg me­ner iste­den­for vrir det om til noe an­net.

Sa­ken som Om­dals­moen an­gri­per meg på, er egent­lig utro­lig en­kel. Skal man kun­ne ta seg en blås i By­ha­ven? Jeg for­står

be­ho­vet til FpU om å rope ut høyt når fri­he­ten til Ola Nord­mann blir inn­skren­ket, men her me­ner jeg FpU bør la­ere seg å prio­ri­te­re.

LHL sier at per­soner med sterkt ned­satt im­mun­for­svar set­tes un­der sva­ert stor helse­ri­si­ko. Det er synd at man er så fast­låst i prin­sip­per at det kan gå på hel­sa løs. Jeg er enig i at folk bur­de få lov til å ten­ke mest selv. Det er en del av Høy­res rygg­marg, men folk kan tren­ge en på­min­nel­se iblant.

Vi­de­re i inn­leg­get til Om­dals­moen hev­der han at kon­klu­sjo­nen min er en­kel. Vel, kan­skje den er det, men jeg ten­ker på inn­byg­ger­nes helse. Hvis du ab­so­lutt må røy­ke, kan du fint gjø­re det et an­net sted.

Jeg skal nå prø­ve å for­sva­re det­te ideo­lo­gisk sett. Høy­re er et li­be­ral­kon­ser­va­tivt par­ti, og fun­da­men­tet hos oss er at alle kan be­stem­me over seg og sitt. Vi prø­ver å få et samfunn der du har fri­het til hva du vil helt til noen and­res fri­het slut­ter

I den­ne sa­ken be­tyr det at hvis det ikke blir for­bud mot røy­king kan ikke folk med sterkt ned­satt im­mun­for­svar fer­des i By­ha­ven, og mis­ter der­med fri­het. Jeg er glad for at det er fle­re som er eni­ge med meg i det­te. Grim­stad skal va­ere en by for alle.

RØYKEFORBUD: Le­der i Grim­stad Unge Høy­re, Hå­vard Eriksen, for­sva­rer sitt stand­punkt om røyke­fri sone i par­ken By­ha­ven som nå er i ferd med å bli bygd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.