Re­no­ver­te vete

Hvert år rei­ser Sa­scha og Jus­ti­en Fran­ke med de to døt­re­ne sine, Nai­la og De­vi­na, til Grim­stad, for å nyte som­mer­en her.

Grimstad Adressetidende - - BIL & TRAFIKK - ITALIENSK VETERAN

I år had­de den tys­ke fa­mi­li­en i til­legg til hun­den Night med seg en li­ten bil på til­hen­ge­ren.

Sa­scha Fran­ke for­tel­ler at det er den mins­te Fia­ten som no­en gang har blitt pro­du­sert.

– Det er en gam­mel Fiat 500, som ble pro­du­sert i 1973. Da den ble lan­sert var den bil­lig å kjø­pe, så alle skul­le kun­ne ha råd til å få seg en bil, sier han.

Fia­ten ble fer­dig re­no­vert i fjor.

– Jeg bruk­te om­trent ett år på ar­bei­det. Det var en full­sten­dig re­no­ve­ring. Det­te året har jeg akkurat blitt fer­dig med å res­tau­re­re en Chev­ro­let C10 pick­up fra 1966.

Ny­de­lig far­ge

Fia­ten kjøp­te Sacha Fran­ke som en gave til kona.

Fa­ren hen­nes had­de sam­me mo­dell med lik far­ge for man­ge år si­den.

– Jeg har blitt vel­dig glad i bi­len. Og den har jo en ny­de­lig far­ge, sier Jus­ti­en Fran­ke.

Bi­len vei­er kun 399 kg.

HELE FA­MI­LI­EN: Jus­ti­en, Nai­la (4), De­vi­na (10) og Sacha Fran­ke og hun­den Night rei­ser hvert år til Grim­stad for å nyte

BAKPANSER: – Har du no­en gang sett en så ren mo­tor, spør Sa­scha.

RYDDIG: Sa­scha vi­ser små ves­ker han har sydd til å ha ting i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.