– Unge sli­ter med så mye for­skjel­lig

Fa­mi­lie­sen­te­rets fag­folk me­ner det bør sat­ses mye mer på fore­byg­ging i møte med ut­ford­rin­ger hos barn, ung­dom og de­res fa­mi­li­er.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

Te­ra­peu­te­ne på fa­mi­lie­sen­te­ret har stort sett full ka­len­der. Fa­mi­lie­ne som kon­tak­ter dem har uli­ke ut­ford­rin­ger, og de to me­ner det bør sat­ses mer på fore­byg­ging.

Ha­rald Linde­mann og Hanne John­sen er fa­mi­lie­te­ra­peu­ter ved Grim­stad fa­mi­lie­sen­ter.

Grim­stad sco­rer dår­li­ge­re enn lands­gjen­nom­snit­tet på psy­kis­ke li­del­ser og sym­pto­mer be­hand­let i pri­ma er helse­tje­nes­ten 0–29 år. Det kom fram i folke­helse­pro­fi­len pub­li­sert av Folke­helse­in­sti­tut­tet.

Ha­rald Linde­mann og Hanne John­sen me­ner sko­len, barne­ha­ger og vok­sen­per­sone­ne i barn og un­ges liv har en vel­dig vik­tig rol­le i å tid­lig fan­ge opp ting som skjer.

– Barn og unge kan sli­te med så mye for­skjel­lig. Kan­skje har du mis­tet no­en, du har en la­erer som opp­fø­rer seg på en måte du blir så­ret av, en uvenn, for­eld­re­ne dine sli­ter på et vis. Kan­skje har de gått fra hver­and­re. Du kan sli­te på sko­len med å for­stå fag. Kan­skje er du blitt ut­satt for noe ugreit. Li­te søvn over leng­re tid kan star­te tanke­kver­ning. Det er et hav av ting. Ut­ford­rin­gen er å fan­ge det opp, fin­ne ut av hva det er og hva de må ha hjelp til, sier John­sen.

Vidt spek­ter av pro­ble­mer

Fa­mi­lie­sen­te­ret har tatt imot 6.638 per­soner fra 2008 til 2016. Det kom­mer ny års­mel­ding for 2017 og 2018 til nes­te år.

Det er van­lig at per­sone­ne har sam­ta­ler mel­lom en og fem gan­ger. Fa­mi­lie­ne kom­mer med et vidt spek­ter av pro­ble­mer og ut­ford­rin­ger.

– Ofte er det knyt­tet til be­kym­ring for barn på ulikt vis. En­ten hjem­me el­ler på sko­len. Det kan va­ere for­eld­re som stre­ver med sam­ar­beid. Psy­kis­ke syk­dom­mer og vans­ker hos de voks­ne, som også er der hos barn. Vold og over­g­reps­te­ma­tikk, rus­pro­ble­ma­tikk hos voks­ne, kri­ser som opp­står av uli­ke år­sa­ker. Det er mye for­skjel­lig, sier Linde­mann.

De har stor på­gang, og det er stort sett fullt i av­tale­boka.

– Pro­ble­ma­tisk rus­bruk hos voks­ne er en gjen­gan­ger, og mob­bing er også en stor ut­ford­ring, en­ten at man blir mob­bet og pla­get av med­ele­ver el­ler av voks­ne i sko­len, sier John­sen.

Linde­mann har fulgt med på se­ri­en «Jeg mot meg», der Susan­ne Nav­jord Li­e­ne er med.

– Det er en trist his­to­rie der vans­ke­lig­he­ter hun har gått igjen­nom ikke har blitt tatt på al­vor. Det er her det er så vik­tig med en god sam­men­heng mel­lom sko­le og hjelpe­sys­te­mer, og hvor­dan det job­bes med å fan­ge opp ting. Det er helt klart en ut­ford­ring, sier Linde­mann.

Ikke hjel­pes til hjelpe­løs­het

– Man­ge av tje­nes­te­ne job­ber in­nen­for ram­mer, al­ders­be­grens­nin­ger, be­grens­nin­ger i pro­ble­ma­tikk. Det er vik­tig å sør­ge for at no­en and­re tar bal­len om man ikke er ret­te in­stans. I til­legg kan det va­ere en ut­ford­ring om man får hjelp av for man­ge også. At man hjel­pes til hjelpe­løs­het, sier John­sen.

Som et fore­byg­gen­de til­tak nev­ner Linde­mann sat­sing på re­la­sjons­kom­pe­tan­se i sko­len.

– Et smil og et hei fra la­ere­ren be­tyr mye. At man fø­ler seg sett, spe­si­elt for barn, som ikke så lett kan ut­tryk­ke seg om de fø­ler seg over­sett. No­en barn sier de kan se det i øyne­ne på la­ere­ren at de ikke blir likt, sier Linde­mann.

De to me­ner det for man­ge er sva­ert vik­tig å snak­ke med no­en om man har det tøft.

– Man­ge kom­mer fra kre­ven­de forhold. Det bør sat­ses enda mer på fore­byg­ging i sko­len. Det kos­ter så li­te at det er helt lat­ter­lig, men li­ke­vel er det un­der­prio­ri­tert. For­di man ikke ser re­sul­ta­ter med en gang, det tar tid, sier Ha­rald Linde­mann.

De to er ikke psy­ko­lo­ger, men nett­opp te­ra­peu­ter. Og de sier vel­dig mye kan lø­ses gjen­nom sam­ta­ler og in­ter­ak­sjon.

– Vi sam­ar­bei­der med vår kom­mune­psy­ko­log, Kim Stam­pe, som også hol­der til på fa­mi­lie­sen­te­ret. I til­legg sam­ar­bei­der vi med ABUP (av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse) og DPS (dis­trikts­psy­kia­trisk sen­ter). Men­nes­ker som går til psy­ko­lo­gisk be­hand­ling kom­mer også hit, sier Linde­mann.

En la­erer, en venn, el­ler fa­mi­lie

– Hvis en har det tøft, kan­skje en snak­ker med ven­ner el­ler for­eld­re. På sko­len snak­ker no­en med la­ere­ren sin, en miljø­ar­bei­der, so­sial­la­erer el­ler helse­søs­ter. Fast­le­gen er det man­ge som går til, sier John­sen.

– El­lers har vi Hel­sesta­sjon for ung­dom og fa­mi­lie­sen­te­ret. Et an­net til­bud er Jobb­sen­tra­len, som kan va­ere kjempe­vik­tig for eld­re ung­dom som fal­ler uten­for. Det er en vel­dig ver­di­full plass med høy kva­li­tet. Her får man mu­lig­het til å bi­dra med noe og kom­me seg i ak­ti­vi­tet, sier Linde­mann.

Fa­mi­lie­te­ra­peu­te­ne sy­nes det er positivt at det kom­mer mer livs­mest­ring inn i sko­len. De me­ner man all­tid kun­ne øns­ke seg mer res­sur­ser, for ek­sem­pel på fa­mi­lie­sen­te­ret.

– Men det er ikke et mål i seg selv at flest mu­lig skal gå i te­ra­pi og sam­ta­ler ukent­lig, no­en tren­ger mer be­hand­ling, men man­ge tren­ger ikke det. Når det er sagt, kan grup­per va­ere sva­ert ver­di­fullt for å tref­fe and­re i lig­nen­de si­tua­sjon og dele er­fa­rin­ger. Slik vi ser i TV-pro­gram­met «Jeg mot meg» på NRK, der Susan­ne Nav­jord Li­e­ne fra Grim­stad er med, sier John­sen.

De for­tel­ler at det fin­nes man­ge slikt grup­per og kurs.

– Angst­rin­gen er et ek­sem­pel på det. Fris­klivs­sen­tra­len hol­der KID-kurs, som er kurs i de-

Det er ikke et mål i seg selv at flest mu­lig skal gå i te­ra­pi og sam­ta­ler ukent­lig.

Hanne John­sen, fa­mi­lie­te­ra­peut

pre­sjons­mest­ring, sier John­sen.

– Det er også vei­led­ning i psykisk helse på vi­dere­gå­en­de. Man har Smil-grup­per (Styr­ket mest­ring i li­vet) for ung­dom, To hjem-grup­per, Jente­snakk- og gutte­snakk-grup­per. Det å bry­te ut av taus­he­ten og kom­me i en grup­pe og dele livs­er­fa­rin­ger, har en be­skyt­ten­de virk­ning. Man­ge ting kan fin­ne en løs­ning el­ler bli mye bed­re på et slikt nivå, sier Linde­mann og leg­ger til:

– En ut­ford­ring til kom­mu­nen og alle oss som job­ber med barn og unge, er å få til­bu­de­ne til å hen­ge sam­men og at in­gen fal­ler mel­lom to sto­ler.

STOR PÅ­GANG: Hanne John­sen og Ha­rald Linde­mann på Grim­stad fa­mi­lie­sen­ter har nok å gjø­re, og stort sett av­tale­boka full. De me­ner det bør sat­ser yt­terLinde­mann lige­re på fore­byg­ging av psy­kis­ke pla­ger, og sy­nes det blant an­net er vel­dig bra at det blir mer livs­mest­ring inn i sko­len. har fulgt Susan­ne Nav­jord Li­e­ne i «Jeg mot meg» på NRK, og me­ner det er en trist his­to­rie, der hen­nes ut­ford­rin­ger ikke er blitt tatt på al­vor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.