da­gens TEKST

Hjerne­vask

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - An­ny Pet­ter­sen Til­ler Hes­nes

➤ ER DET hjerne­vask å tro på Guds Ord? Det vir­ker som om folk tror at krist­ne er no­en hjerne­vas­ke fa­na­ti­ke­re. Kan­skje de har rett?

Bi­be­len sier i Ro­mer­ne 12,2: La dere ikke len­ger pre­ge av den nå­va­eren­de ver­den, men la dere for­vand­le ved at sin­net for­nyes. så dere kan døm­me om hva som er Guds vil­je.

I 1 Eft. 2,2 står det at folk flest le­ver etter «tids­an­den» i den­ne ver­den, i den til en­hver tid gjel­den­de trend, det fore­kom­mer meg mye mer for­uro­li­gen­de! Da går det fra den ene grøft til den and­re, om det skul­le va­ere en sann­het el­ler en vill­fa­rel­se, så føl­ger vi med strøm­men uten å vite hvor det en­der.

Tenk da at Gud har gitt oss en rette­snor, som har va­ert ufor­and­ret fra ti­de­nes be­gyn­nel­se, og som gjør at vi kan slip­pe å lure på hva som er galt og rett, sann­het og løgn? Gud va­ere lo­vet!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.