Vil byg­ge 14 lei­lig­he­ter

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE -

Råd­man­nen vil si ja til blokk i fem eta­sjer.

På Fuhr-tom­ten i St­or­ga­ten 60 er det byg­get to sto­re bo­lig­blok­ker i seks eta­sjer. Ut­byg­ger Kru­se Smith Eien­dom ser for seg en fem­eta­sjes blokk som trinn 3. Den­ne blok­ken er plan­lagt byg­get foran de sto­re eike­traer­ne, som opp­rin­ne­lig had­de en egen hen­syns­sone rundt seg i re­gu­le­rings­pla­nen fra 2014.

Den­ne so­nen er se­ne­re fjer­net etter øns­ke fra ut­byg­ge­ren, som nå øns­ker å set­te opp blok­ken. Tek­nisk ut­valg sa i au­gust ja til byg­gin­gen, men nabo Be­rit Fuhr har imid­ler­tid kla­get på ved­ta­ket.

I kla­gen ar­gu­men­te­rer hun for at blok­ken vil kom­me alt­for na­er ek­sis­te­ren­de ver­net tre- og mur­hus­be­byg­gel­se på om­rå­det, na­er­me­re be­stemt de gam­le ar­bei­der­bo­li­ge­ne og møl­la.

– Stort og ru­ven­de

– Det vil i alt­for stor grad gi inn­syn til Fri­voll­vei­en 10, både til ha­gen og inn vin­du­er. Det vir­ker dess­uten stort og ru­ven­de sett i for­hold til den ek­sis­te­ren­de verne­ver­di i rek­ken av gam­le ar­bei­der­bo­li­ger i om­rå­det like ved, står det i kla­gen.

Her fra­rå­des det også at hen­syns­so­nen fjer­nes slik at ut­byg­ger kan hog­ge de hule eike­traer­ne som fin­nes på om­rå­det, som blant and­re Na­tur­vern­for­bun­det har en­ga­sjert seg for å be­va­re.

Min­ner om at møl­la ble re­vet

Fuhr opp­ford­rer også til den gjen­va­eren­de de­len av Fuhr­an­leg­get mest mu­lig for etter­ti­den, og min­ner om at den elds­te de­len av frø­ren­se­ri og møl­le fra 1925 ble re­vet av ut­byg­ger.

– Det gjen­stå­en­de tår­net på møl­la er fra 1935, står det i kla­gen.

Råd­man­nen pe­ker i saks­pa­pi­re­ne til tek­nisk ut­valg på at søk­na­den er i tråd med re­gu­le­rings­pla­nen, og an­be­fa­ler der­for ut­val­get å av­slå kla­gen og sen­de sa­ken til Fyl­kes­man­nen for vi­de­re be­hand­ling.

Ut­val­get be­hand­ler sa­ken 16. ok­to­ber.

BLOKKER: Fuhr park kan få enda en ny blokk mel­lom mølle­tår­net og de and­re blok­ke­ne hvis tek­nisk ut­valg og Fyl­kes­man­nen sier ja.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.