Vil ha ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se for ny kir­ke på Fe­vik

Le­der av Fjaere me­nig­hets­råd, Per Ar­ne Gul­stad, vil ha ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se for den nye kir­ken på Fe­vik. Han øns­ker at kir­ken kan gi barn og unge enda fle­re til­bud.

Grimstad Adressetidende - - NEWS - Per Ar­ne Gul­stad Med­lem av Grim­stad kir­ke­li­ge fel­les­råd Le­der av Fjaere me­nig­hets­råd

Le­ser­nes me­ning: Grim­stad kir­ke­li­ge fel­les­råd har fore­slått mid­ler til ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se for Fe­vik nye kir­ke i sitt bud­sjett for 2019.

Det vil gi krea­ti­ve for­slag for ut­nyt­tel­se av det til­gjen­ge­li­ge tomte­area­let. Dess­uten vil det gi grunn­lag for be­reg­ning av in­ves­te­rings­kost­na­de­ne og til­pas­ning av byg­gets stør­rel­se og even­tu­ell ut­nyt­tel­se av den gam­le vil­la­en.

Ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se vil også gi grunn­lag for nød­ven­di­ge re­gu­le­rings­mes­si­ge end­rin­ger i om­rå­det. Til­ta­ket er ba­sert på an­be­fa­ling fra fag­folk som har er­fa­ring fra kirke­bygg and­re ste­der i lan­det.

For frem­drif­ten av Fe­vik nye kir­ke er det vik­tig med et slikt til­tak. Kjø­pet av ei­en­dom­mer til for­må­let gir et godt grunn­lag for vi­de­re ar­beid. Ar­bei­det med kirke­sa­ken har en­ga­sjert man­ge og det er der­for vik­tig å få en kon­ti­nu­er­lig opp­følg­ning av sa­ken. Fjaere me­nig­het står foran et be­ty­de­lig ar­beid med å frem­skaf­fe nød­ven­dig egen­ka­pi­tal. En ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se vil gi grunn­lag for å øke en­ga­sje­men­tet yt­ter­li­ge­re og gi bed­re mu­lig­he­ter for å sam­le inn mid­ler hos Fjaere me­nig­hets 8.000 med­lem­mer.

Ar­bei­det blant barn og unge er vik­tig for Fjaere me­nig­het. Med mer mo­der­ne og hen­sikts­mes­si­ge lo­ka­ler ser vi mu­lig­he­ter for å gi enda bed­re til­bud til barn og unge ut­over det som al­le­re­de fore­går i Fe­vik kir­ke og på FMU­byg­get. Vi øns­ker å gi barn og unge tryg­ge møte­plas­ser der de kan ha det gøy, bli sett og bli in­klu­dert i et kris­tent fel­les­skap. Fjaere me­nig­het har gjort mye for barn og unge i man­ge år og der­med bi­dratt til gode opp­vekst­vil­kår. Me­nig­he­ten hol­der egen buss for å hen­te og brin­ge barn og unge til sam­lin­ger og bru­ker el­lers bus­sen til tu­rer i inn- og ut­land. Vi øns­ker å vi­dere­ut­vik­le det­te vik­ti­ge ar­bei­det.

Fjaere me­nig­het øns­ker å bi­dra med et va­riert kul­tur­til­bud i na­er­mil­jø­et. I Fe­vik kir­ke fore­går mye sang og mu­sikk med fle­re kor og mu­si­ke­re. Vi til­byr lekse­hjelp til ele­ver og Strikke­kafe med fore­drag til da­mer. Hver høst blir det ar­ran­gert kunst­uke un­der mot­to­et «Skapt for å ska­pe» med kunst­ut­stil­ling og kon­ser­ter. I de­sem­ber blir det ar­ran­gert Ju­le­nat­ti­ne med me­nig­he­tens egne kor og so­lis­ter og and­re lo­ka­le kref­ter. I mai blir det ar­ran­gert Kul­tur­lør­dag for barn. De­ler av ar­ran­ge­men­tet fore­går uten­dørs og kon­ser­ter med «All­sang på top­pen» blir holdt i Fe­vik­par­ken. Sankt­hans i Rand­vi­ka er et stort til­tak med god opp­slut­ning fra lo­kal­mil­jø­et.

Stør­re ar­ran­ge­ment som Ju­le­nat­ti­ne­en er det ikke plass til i Fe­vik kir­ke. Kon­ser­ten må der­for hol­des i Fe­vik­hal­len. Fe­vik nye kir­ke vil få en stør­rel­se som gir mu­lig­het for å gjen­nom­føre sli­ke sto­re ar­ran­ge­men­ter gjen­nom hele året. Det­te vil va­ere til gle­de både for me­nig­he­ten og for hele kul­tur­li­vet i Grim­stad.

I til­legg til å vi­dere­føre den krist­ne kul­tur­ar­ven gjen­nom me­nig­he­tens lø­pen­de ar­beid, øns­ker vi å bi­dra til gode opp­vekst­vil­kår for barn og unge. Vi øns­ker også å bi­dra til et va­riert kul­tur­til­bud i kom­mu­nen. Det­te er gode grun­ner for å vi­dere­føre ar­bei­det med Fe­vik nye kir­ke, som har va­ert un­der plan­leg­ging i fle­re ti­år. Vi hå­per at man­ge vil støt­te ar­bei­det med Fe­vik nye kir­ke og bli med som kirke­byg­ge­re.

DEN GAM­LE KIR­KEN: Det­te er da­gens kir­ke på Fe­vik. Fjaere me­nig­hets­råd hå­per den kan bli er­stat­tet av en ny kir­ke i lø­pet av noen år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.