Øko­no­mis­ke fare­sig­na­ler

Grimstad Adressetidende - - NEWS -

➤ Det er ikke an­ner­le­des i en stor kom­mune­øko­no­mi enn i en fa­mi­lie­hus­hold­ning. Når kost­na­de­ne er stør­re enn inn­tek­te­ne over tid, går det til slutt galt.

➤ Man­dag kveld var kom­mune­sty­ret sam­let til tema­møte om øko­no­mi og bud­sjett. Da ble po­li­ti­ker­ne min­net om den­ne enk­le, men fun­da­men­ta­le øko­no­mis­ke re­ge­len. Mer pen­ger ut enn inn blir til slutt et stort pro­blem.

➤ Si­vil­øko­nom Ei­nar Step­han fra kon­su­lent­sel­ska­pet Agen­da Kau­pang had­de en gjen­nom­gang av kom­mu­nens øko­no­mi. Han ut­tal­te at kom­mu­nen gjør mye bra, men at for­bru­ket er høy­ere enn det Grim­stad kan ta seg råd til. Kom­mu­nen kan hel­ler ikke reg­ne med hyg­ge­li­ge over­ras­kel­ser i form av eks­tra­or­di­na­ere skatte­inn­gan­ger.

➤ Et gjen­ta­ken­de pro­blem har va­ert elen­dig sty­ring in­nen helse og om­sorg, som har gått med 217 mil­lio­ner kro­ner i mi­nus mot bud­sjett sis­te 20 år. Kon­su­lent­sel­ska­pet har nå va­ert med og la­get nye bud­sjett­mo­del­ler som skal sik­re ef­fek­tiv drift, sam­ti­dig som to­tal­for­bru­ket hol­des ne­de.

➤ En­kel­te har va­ert kri­tis­ke til kon­su­lent­bru­ken. Akku­rat i det­te til­fel­let sy­nes vi det er for­sø­ket verdt. I bes­te fall kan det spa­re kom­mu­nen for ti­talls mil­lio­ner kro­ner de nes­te åre­ne. Al­ter­na­ti­vet kan bli luk­sus­fel­len på kom­mune­vis.

EKSPERTHJELP: Kom­mu­nen har leid inn eksperthjelp til en øko­no­misk gjen­nom­gang. Her føl­ger kom­mune­sty­ret opp­merk­somt med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.