Da­gens TEKST

Inn­over

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - ➤ DET Å Kår­stein Bø Be­ta­nia Me­nig­hets­sen­ter

va­ere inn­ad­vendt, er ikke like til­ta­len­de som det å va­ere utad­vendt. Vi går oss gjer­ne fast når vi ser inn­over. Ser vi inn­over i oss selv med et aer­lig blikk, kan vi i til­legg få øye på mye rart.

Minst en gang om da­gen ser vi oss i et speil. Spei­let vi­ser oss hvor­dan vi ser ut på ut­si­den, og ikke sjel­den kan vi da også se et speil­bil­de av inn­si­den. Er vi i et trist hjør­ne, ser vi sik­kert litt tris­te ut, og har vi å gjø­re med et glad hjer­te, vil det også vise på ut­si­den.

Når bi­be­len ta­ler om å spei­le seg i Guds Ord, hand­ler det om at or­det blir ret­nings­gi­ven­de for hvor­dan vi opp­fat­ter oss selv. Vi ser inn i fri­he­tens full­kom­ne lov, og blir for­vand­let etter det or­det sier om oss, og ikke etter mer til­fel­di­ge an­ta­kel­ser om hvor­dan vi er i oss selv. For­vand­lin­gen skjer in­nen­fra, som en in­spi­ra­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.